Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Anbefaler nettverksenter for immateriell kulturarv

Roald Lysø
FORESLÅR NETTVERKSSENTER: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har utredet framtidig arbeid med immateriell kulturarv.
En aktiv kobler av interessenter, med basis i fortellertradisjoner og aktiv bruk av teknologi, er hovedgrepene som foreslås i det framtidige arbeidet med immateriell kulturarv.

 

Stiftinga Hilmar Alexandersen kan være vertskap for et nettverksenter for immateriell kulturarv, i en rolle som mellomromsaktør, er konklusjonen etter dialog med organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med immateriell kulturarv. Det anbefales videre at sentret har basis i temaområdet muntlige fortellinger, tradisjoner og uttrykk. 

– En viktig del av mandatet for arbeid har vært å avklare hvilken rolle et slikt senter skal ha, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forsking og Utvikling som har gjennomført arbeidet. I tillegg lå det i oppdraget å se på markedsmulighetene.

Et permanent nav

Det er et behov for koordinering av arbeid med immateriell kulturarv og utvikle lærings- og delings­arenaer.

Rollen til et slikt senter blir å være et permanent nav som kan etterspørre behov, kompetanser og ideer, og fylle ut mellom­rommene mellom de ulike aktørene. Både mellom enkeltaktører (organisasjoner, institusjoner, næringsaktører og frivilligheten) og mellom forvaltings­nivåene (nasjonal, regionalt, lokalt).

– Behovet for, og berettigelsen av et slikt senter, er tett koblet til beskrivelser og prioriteringer i de nylig framlagte kulturmeldingen og frivillighetsmeldingen, sier Lysø.

Identitet og ytringsfrihet

I kulturmeldingen pekes det på kulturens samfunnsbyggende kraft og at kunst og kultur kan skape refleksjon og innsikt om verdier, samfunnet og hva det vil si å være individ i et samfunn. Kulturarven representerer både felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Både form av materielle strukturer og som immaterielle tradisjoner, verdier og praksiser, medvirker kulturarven til å skape identitet, innsikt, engasjement og en følelse av å høre til samt være med på å forme den kulturelle identiteten deres.

I frivillighetsmeldinga er en opptatt av å skape en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillig sektor som representerer et demokrati preget av ytringsfrihet der den enkelte får bruke ressursene sine og oppleve mestring i samspill med hverandre.

Samskapingsmotor

Den foreslås at Stiftinga Hilmar Alexandersen er formell eier. Senterets arbeid vil måtte preges av å påvirke andres atferd – å være en nettverksentreprenør og mellomromsaktør. Dette gir direkte føringer for å tenke i retning av samarbeid/nettverk, samstyring og samproduksjon (co-creation) som verdiskapingsressurser og -drivere og sentrale kompetanseområder.

– Fellesnevneren for arbeidet til nettverksentreprenøren er å koordinere, skape muligheter og få ting til å skje, sier Lysø.

Teknologi som virkemiddel

Oppgaver og arbeidsform vil være møteplasser, kurs, nettverk, medvirkning og bredde og mangfold i  sterk kobling til både brukere, kunnskaps- og kulturbærere, formidlere.

Teknologi vil være et viktig virkemiddel i arbeidet både i form av digital kurator, visningsrom, distribuerte løsninger, teste ut nye løsninger og formidling på nye måter og metodeutvikling.