Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagedata i Agder

Anne Sigrid Haugset
BARNEHAGEDATA: Forsker Anne Sigrid Haugset presenterte resultater fra den nasjonale barnehageundersøkelsen på Fylkesmannssamling i Agder.
Mer kunnskap om kollektive utviklingsprosesser og kompetanse på digital praksis er noe av det som barnehagene i Agder har fokus på.

 

Den nye rammeplanen har blitt godt mottatt hos styrere og ansatte i barnehagene, og stimulert til økt refleksjonen på mange områder.

– Agder utmerker seg ved at det er overganger i barnehagen – oppstartfasen, småbarngruppe, førskolefokus etc. – som har relativt stor oppmerksomhet, sa forsker Anne Sigrid Haugset, da hun presenterte funn om implementering av rammeplanene  fra den nasjonale spørreundersøkelsen om til Barnehage-Norge på Fylkesmannen i Agders junimøte med barnehagemyndigheten.

Tydeligere ansvarsfordeling

Gjennomgående oppleves det  å ha blitt en tydeligere ansvarsfordeling mellom myndighetene, styrerne i barnehagene og eierne av barnehagene. Spesielt eieres ansvar er betydelig tydeliggjort.

Lokale variasjoner

Etikk, religion og filosofi oppleves som det mest krevede fagområdet å arbeide med i barnehagene.

– Og så ser det ut til at fagområdet Natur, miljø og teknologi oppleves vanskeligere i Agder enn i landet for øvrig, sa Haugset litt spørrende til deltagerne.  Er det lokale forhold som tilsier dette, eller er det en statistisk tilfeldighet?

Deltagere opplevde det positivt å bli utfordret på lokale forskjeller

Digital pedagogikk

Mange barnehagestyrere ser utfordringer i å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.

– 2 av 3 styrere sier de mangler kompetanse innen digital praksis, og her ligger Agder relativt høgt på skalaen, sa Haugset.  For Agders vedkommende ser det ut å være liten interesse og nysgjerrighet blant de ansatte på det digitale området.

Kompetansehull

Jevnt over rapporteres det om god oversikt over kompetansebehovet i barnehagene.

– Den nye rammeplanen har først og fremst skapt behov for kollektive kompetansetiltak der hele personalet er med, understrekt Haugset. Barnehagebasert kompetanseutvikling er et nytt perspektiv, og det ser ut til å være «kompetansehull» når deg gjelder å lede kollektive utviklings- og endringsprosesser.

 

Haugset, A.S (2019): Fra Spørsmål til Barnehage-Norge: Implementering av rammeplanen [lysark]. Fevik: Foredrag, 4. juni 2019, Fylkesmannen i Agders junimøte med barnehagemyndigheten.