Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagesektoren arbeider godt med egen kompetanseutvikling

JOBBER GODT: – Interne kollegaveiledning fungerer bra i barnehagesektoren, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling, på UDIRs fagsamling.
Utdanningsdirektoratets (UDIR) arbeid med kompetanseheving i barnehagene ser ut til å virke. Barnehagene jobber godt og etter direktoratets intensjoner, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling da hun presenterte evalueringsrapport nummer tre på UDIRs fagsamling den 29. mai 2018.

 

Kompetanse for framtidens barnehage er en strategi for kompetanse og rekruttering for perioden 2014-2022. Strategien skal bidra til kompetanseutvikling for alle typer ansatte i barnehagene på den måten gi et barnehagetilbud av høy kvalitet.

– Det arbeides godt med kompetanseutvikling i barnehagene, sa Naper.  Spesielt ser det ut som interne kollegaveiledning fungere bra. Har får man til kombinasjonsprosesser ved at ulike gruppers kompetanser utvikles samtidig – og at det skjer både individuell læring og kollektiv læring samtidig.

Følger arbeidet

Denne tredje tilbakemeldingen i følgeevalueringen av arbeidet med kompetansestrategien har sett på gjennomføring av Barnehagebasert kompetanseutvikling, fagskoletilbudene inn oppvekstfag, arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og Fylkesmannens tilretteleggingsmidler for lokal prioritering.

Ulik gjennomføring

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet. Tiltaket foregår ute i den enkelte barnehage, men hvordan det gjøres varierer, viser dypdykk i tre barnehager. I den ene barnehagen benyttes faste fagområdenettverk, i den andre gjennomføres både et barnehageprosjekt og refleksjonsgrupper i barnehagen og i den tredje barnehagen bruker de en felles, ferdig definert kompetansepakke.

Veiledning skaper kollektiv læring

Pedagoger som veileder assistenter er sentralt for å sikre kollektiv læring. I barnehagene har intern veiledning en sentral rolle i å sikre kollektiv læring. Pedagogene veileder assistentene. Pedagogene får da utviklet sine evner til prosessledelse og veiledning, mens utviklingen for assistentenes del handler mer om å øve opp refleksjon over egen praksis og kjennskap til rammeplanen.

Ledelse viktig

Barnehagestyrers ledelse spiller en stor rolle for om barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak blir satt i gang og får rammebetingelser slik at de kan drives. For styrerne i de tre barnehagene er det et poeng å velge prosjekter som er i tråd med deres faglige ståsted og gir retning for hele personalet.

Selve innholdet i tiltaket og måten det presenteres for de ansatte på er viktig. Opplevelse av at det er meningsfullt, er sentralt for de ansattes motivasjon for å delta og lære.

Tilfredse studenter

Fagskoleutdanning i oppvekstfag er et videreutdanningstilbud for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. En spørreundersøkelse viser at fagskolestudenter i oppvekstfag har høye forventninger til studiet når de starter, og de opplever også i stor grad at forventningene innfris. Fagskolestudentene er fornøyd med organisering og innhold, både når det gjelder undervisningen på studiestedet og praksis (for de som har hatt det).

Vikarmidler muliggjør studiepermisjoner

Tilretteleggingsmidler er økonomisk støtte som barnehageeier kan søke om til dekking av kostnader i forbindelse med at ansatte ved barnehagen tar utdanning. Ansatte hos Fylkesmannen mener disse midlene kommer godt med for barnehagene og er viktig for å heve kompetansen i sektoren. Flere mener at midler som kan benyttes til vikar når den ansatte har studiepermisjon med lønn, er spesielt viktig for barnehagene.

Les mer

Linn Renée Naper (2018). Barnehagebasert kompetanseutvikling Dypdykk i 3 barnehager. Følgeevaluering Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3.  [lysark]. UDIRs fagsamling for fylkesmennene. Gardermoen 29. Mai 2018.