Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Den nye ankeordningen for jordskifteretten er vellykket

Håkon Sivertsen
VELLYKKET: Den nye ankeordningen for jordskifteavgjørelser er vellykket, sier Håkon Sivertsen, Trøndeg Forskning og Utvikling.
Enklere saksgang, økt effektivitet, bedre rettsikkerhet og bedre kompetanseutnyttelse er resultatene av ny ankeordning for jordskifterettene.

 

Som et resultat av at ny jordskiftelov blir satt i kraft fra 1.1.2016 blir jordskifteoverrettene avviklet og oppgavene overført til lagmannsrettene. Det innebar nye regler for anke av avgjørelser i en jordskifterett.

– Hovedinntrykket fra evalueringen er at faglig har den nye ankeordningen fungert etter intensjonene, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Når det gjelder arbeidet med innføring av ordning og lagmannsrettenes integrering av jordskifterettene har det også stort sett gått greit. Men noen bemerkninger til forberedelsen er det, og enkelte forbedringspunkter er det med nyordningen.

Bedre og mer effektivt

Først og fremst har den nye ankeordningen gjort dert enklere for brukerne å anke. Når det gjelder effektivisering henvis det til både kostnadsbesparelser og økt fleksibilitet i bruk av jordskifterettskompetanse. Kvaliteten på lagmannsrettens behandling av saker angående bruks- og eiendomsrett har økt. Rettsikkerheten har også økt ved at dommene blir gjennomgått av flere.

«Blanda lag» gir bedre avgjørelser

Det er allmenn enighet om at det å sette sammen rettene slik at man utnytter både lagretten- og jordskifterettkompetans er en styrke.

– Litt forskjellig praksis finner vi mellom de ulike rettene når det gjelder å sette sammen rettene. Noen etterspør klarere kriterier på dette området, sier Sivertsen. Det er fortsatt litt å gå på når det gjelder å utnytte jordskifterettutredernes kompetanse optimalt. Men dette er nok hovedsakelig en innkjøringsutfordring.

Litt treghet rundt arbeidsrettslige avklaringer

Stor sett synes det som de praktiske og administrative forberedelsen har gått bra. Men det påpekes at en del arbeidsrettslige avklaringer kom sent. Spesielt jordskifteutrederne har følt på det med informasjon om den nye situasjonen. Dessuten gikk det en del tid før saksbehandlersystemet ble tilpasset

En negativ konsekvens med ordning er at jordskiftelagdommerne og jordskifteutrederene har mindre kontakt med jordskiftemiljøet. Det kan bli behov for møteplasser for fagutveksling innad i jordskiftemiljøet.

Evalueriengen er basert på intervju med de involverte ansatte ved de aktuelle tingrettene.