Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Det arbeides godt i Barnehage-Norge

FORSKERNE: Teamet bak årets undersøkelse av Barnehage-Norge har vært Ida-Camilla Løe, Arnhild Myhr, Randi Ann Fagerholt (prosjektleder) og Linn Renée Naper, alle Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den årlige barnehageundersøkelsen for Norge viser mye godt arbeid i barnehagene og at styring og satsinger virker over tid.

 

De nylig endrede bemanningsnormene i barnehagene har skap få problemer knyttet til grunnbemanning i barnehagene, viser 2019-runde med Spørsmål til Barnehage-Norge. Det mest vanlig er at det er full bemanning i 4–5 timer pr dag.

Spørsmål til Barnehage Norge er en årlig spørreundersøkelse til et representativ utvalg barnehager om tema  som Utdanningsdirektoratet ønsker mer kunnskap om.

Sjuende gangen

– Dette er sjuende gang vi gjennomfører undersøkelsen Spørsmål til Barnehage Norge, forteller prosjektleder Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det betyr at vi begynner å kunne sammenligne før-og-nå, noe som gir informasjon om utvikling overtid, og effekter av tiltak som er gjort.

Ti tema

Spørsmålene varierer fra år til år, og delvis er det gjentakelser av tidligere års tema. I 2019 var temaene bemanningsnorm, flere tema knyttet til overgang og samarbeid mellom barnehage og skole, forebygging og håndtering av alvorlige hendelser, språkarbeid, sosiale medier som informasjonskanal, foreldrestøtte og styrerrollen.

Sentrale funn

Eksempler på funn fra undersøkelsen er:

  • Det er få problemer knyttet til den endrede bemanningsreformen i barnehagesektoren. De små barnehage har gjennomgående best bemannings dekning
  • Kjennskap til, og deltakelsen på, kompetanseutviklingstilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har økt siden siste måling
  • Det arbeides godt med å forebygge og håndtere av alvorlige hendelser i barnehagene
  • Alle barnehagene har tiltak innen språkstimulering for barn med spesielle behov. Åtte av ti barnehager har rutiner for å vurdere barnas norskkunnskaper. Mange barnehager har endret arbeidsmåte de siste årene på grunn økt fokus og mer kompetanse på området.
  • Barnehagene arbeider svært godt med overgang mellom barnehage og skole
  • To av fem barnehagestyrere kjenner til Udirs fagformidling på Facebook. I underkant av halvparten av brukerne mener det er nyttig. Praktisk idedeling oppleves mest nyttig.
  • Uformell foreldrestøtte praktiseres av over halvparten av barnehagene. En av fire barnehager har formell veiledning med foreldre. Det er utstrakt samarbeid med PPT (57 prosent) og helsestasjon om (37 prosent) om foreldrestøtten.
  • Det er stor variasjon i stillingsandel og tilstedeværelse for barnehagestyrerne. 13 prosent av styrerne har oppgaven i to eller flere barnehager. Styrere i private barnehager opplever mest press på tid.
2.700 spørreskjema

Det ble sendt ut 2696 spørreskjema til et representativt utvalg barnehager. Svarprosent varierer fra 50 prosent til 75 prosent for de ulike gruppene som er undersøkt.