Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Evaluerer nærpolitireformen

FØLGEFORSKER: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød skaffer kunnskap som grunnlag for Difis evaluering av nærpolitireformen.
Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.

 

Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes arbeid og måter å samhandle med kommunene.

– Tematisk ser vi på forebygging og samarbeid politi−kommune. Det geografiske arbeidsfeltet er Trøndelag politidistrikt, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vårt engasjement går over en treårsperiode fra 2017 til 2019.

Trøndelag Forsking og Utvikling er et av fem forskningsmiljø som bidrar med kunnskap inn i Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) sin evaluering av nærpolitireformen.  De andre forskningsmiljøene er UNI Research Rokkansenteret, Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen, AFI/OsloMet. Nylig var forskningsmiljøer samlet for å dele erfaringer og formidle status.

Fokus på forebygging

Nærpolitireformen skal styrke arbeidet med å forebygge kriminalitet. Politikontakten har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Politikontakten skal jobbe forebyggende og være tilstede i uniform i den enkelte kommune. Det er etablert politiråd og en arbeidsmodell for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Mange kommuner har ansatt egne koordinatorer.  Politikontakten vil være fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og lokale samarbeidspartnere.

Etablere faktagrunnlaget

– Så langt har vi gjort innledende dokumentstudier og hatt møter og intervju med ledelsen og sentrale nøkkelpersoner i det kriminalforebyggende arbeidet, sier Roald Lysø. Vi gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse til politikontaktene og koordinatorene for forebyggende arbeide i kommune. Tidspunkt for dette er delvis bestemt av at de nye politikontaktene måtte være ansatt først.

Veien videre

Videre i 2018 vil det bli gjennomført en undersøkelse blant alle ordførere og rådmenn i Trøndelag.  For resten av prosjektperioden fram til sommeren 2019 vil prosjektaktiviteten omfatte intervju og arbeidsseminar med aktuelle grupper som omfattes av reformen.  Spørreundersøkelsene fra 2018 blir gjentatt i 2019.

Nærpolitireformen

Nærpolitireformen har som hovedmål å effektivisere politistyrken i Norge, fremheve arbeidet med kultur og ledelse, og å stille krav til responstid. Reformen ble ikraftsatt 1. januar 2016.

Tiltakene kan deles i fire hovedområder:

  • Politiet skal organiseres på en ny måte
  • Ledelse og styring i politiet skal styrkes
  • Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på
  • Politiets arbeid skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy
Les mer