Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskere følger nytt demenstilbud

MER KUNNSKAP: Prosjektgruppen som skal følge det nye demenstilbudet er (f.v.) Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård AS; Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling; Ida Stene Tangstad, Maurtuva Vekstgård AS; Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling og Bente Nordtug, Nord universitet.
Maurtuva Vekstgård AS starter til høsten et overnattingstilbud for personer med demens. Et nytt tilbud som det etableres forskning rundt. Forskerne skal både se på det demensfaglige innholdet, involveringen av frivillige og samarbeidet med Inderøy kommune.

 

Prosjektet Livskvalitet og samhandling med Ovalt PensjonistPensjonat er viktig for å få mer kunnskap om demensomsorg i tidligfase, og spesielt involvering av nærnettverket (familie og venner) for økt livskvalitet både til hjemmeboende personer med demens og pårørende.

I tillegg er prosjektet en case i bruk av sosiale entreprenører (Inn på tunet) og frivillige som medborgerressurs i velferdsproduksjon på en innovativ måte som et supplement til offentlig sektor.

Endelig er prosjektet spennende når de gjelder å få til samhandling mellom offentlige myndigheter og private bedrifter når det gjelder samhandling om velferdstjenester

Nasjonal oppmerksomhet

– Vi har fått nasjonal oppmerksomhet rundt det arbeidet vi gjør, og gleder oss til å komme i gang med den praktiske gjennomføringen, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad, dagligleder i Maurtuva Vekstgård AS. Samtidig er vi glad for å ha fått etablert forskning rundt utprøvingen. Både vi, og Norge, trenger mer kunnskap om dette.

– Demensfaglig er dette spesielt interessant fordi det både henvender seg til pasienter i en tidlig fase av sykdommen og de pårørende, sier førsteamanuensis Bente Nordtug, Nord universitet. De pårørendes omsorgsbelastning er en dimensjon vi stadig må ta mer på alvor.

Trenger nye tjenester

Demensplan 2020 er tydelig på at det framover vil være nødvendig med tjenesteinnovasjoner innenfor demensområdet, og at alle kommuner har en plikt å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende fra og med 1. januar 2020. Det krever at kommunene må ha flere differensierte tilbud som er individuelt tilpasset personer med demens og deres pårørende. Maurtuva Vekstgårds Ovalt PensjonistPensjonat er en pilotering av en potensiell tjenesteinnovasjon på et individuelt tilpasset tilbud til hjemmeboende personer med demens.

– Måten dette gjøres på er spennende, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Både fordi det involverer integrering av nærnettverket i opplegget, noe som er spesielt kritisk i en tidlig fase av sykdommen.

I tilligg det et interessant å se på hvordan kommune klarer å bruke både frivillige og private bedrifter for å møte utfordringene i egen tjenesteproduksjon.

Kunnskapsmål

Prosjektet skal legge grunnlag for et bærekraftig tilbud ved økt kunnskap om hvordan

  • modellen og arbeidsmetodikken er forankret faglig
  • samhandlingen skjer mellom kommune, sosial entreprenør og frivillighet
  • tilbudet påvirker livskvaliteten til personer med demens og omsorgsbelastningen til deres pårørende.

– Så langt er det et forprosjekt, med ett års varighet. Det er en ambisjon å kunne videreføre tjenesteutviklingen og forskningen i et større prosjekt de kommende årene, sier Grimstad.

Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge. Faglig er prosjektet et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet.