Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Staten bør bruke 20 millioner på ny agronomutdanning for voksne

Margrete Haugum
PROSJEKTLEDER: Seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet arbeidet med ny nasjonal utdanningsmodell for voksenagronomen.
Mange blir bønder i voksen alder, og trenger kompetansepåfyll. Disse har ikke rett til skoleplass i det ordinære skolesystemet. Men flere ustandardiserte løsninger finnes.
– Vi foreslår en enhetlig nasjonal utdanning for voksenagronomer i regi av fylkeskommunene innen rammene av opplæringsloven, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Prislappen er 20 millioner kroner.

 

Årlig tar 250 voksne personer agronomutdanning i Norge. Mange blir bønder i voksen alder, og trenger kunnskap. Utfordring er at disse ikke har rett til å delta på de ordinære agronomutdanningene, ei heller passer utdanningen særlig godt for denne elevgruppen. Løsningene i dag er friskoler, landslinjer eller melde seg opp som privatister.

Stor variasjon i dagens tilbud

– Vi har kartlagt dagens ordninger og sett på lovverket når det gjelder muligheter og umuligheter for en enhetlig nasjonal modell for voksenagronomutdanning, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tilbudet er veldig varierende både når det gjelder innhold, studiemodeller, pris og opptakskrav.

Ny modell til 20 millioner kroner

– Vi lanserer en enhetlig nasjonal modell i regi av fylkeskommunene, sier Haugum. Men dette forutsetter statlig finansiering hvis det skal bli et stabilt og forutsigbart tilbud i hele landet. Denne prislappen er kalkulert til 20 millioner kroner.

Den foreslåtte modellen omfatter programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk fordelt over 2 år. Opplæringen kan organiseres som komprimert utdanning tilpasset voksnes behov, som en kombinasjon av samlinger med teoriundervisning og praktiske øvelser, nettstøttet opplæring og andre former for fjern-undervisning.

Digitale læremidler

Det anbefales at det iverksettes et arbeid for å utvikle digitale læremiddel for agronomutdanning generelt og spesielt for voksne deltakere. Inntakskravet til voksenagronom settes til 25 år. Dette gir muligheter for realkompetansevurdering. For å få vitnemål kreves det at deltakerne må fylle de kravene som læreplanen setter og eventuelle mangler må oppfylles gjennom privatisteksamen.

Bestilling fra næringa

Den nasjonale modellen kan betraktes som en bestilling fra næringa som fylkeskommunene kan tilby gjennom at de får en statlig finansiering for å tilby opplæringen. En statlig finansiering bør kombineres med en nasjonal forvaltning for å sikre en samordnet utvikling og styringen med tilbudene.

Arbeidet er en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2016 der partene ble enig om å utrede mulighetene for å etablere en nasjonal modell for voksenagronomen.

Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling i samarbeid med Østlandsforskning, på oppdrag fra Landbruks- og mat-departementet.

Les landbruksministerens kommentar les landbruksministeren kommentar til utredningsrapporten.

Haugum M., Sæther B., Lerfald M. & Sand, R. (2017). Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell, TFoU-rapport 2017:3. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter