Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Fra frivillighetsjungel til frivillighetspolitikk

Lisa Ekmann
TRENGER NYE MODELLER: Endringer i sivilsamfunnets karakter utfordrer måten å tenke rundt frivilligheten på, som har blitt mer spesialisert og sterkere aktivitetsorientert, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Myndighetene snakker om frivillig arbeid som planlagt velferdsproduksjon i framtida. Det utfordrer både frivilligheten som fenomen og offentlig organisering.
–  Noe av særpreget med frivillighet som skaper velferd er situasjoner der alle får noe, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, som forsker på modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

 

Frivillighet er et ord på manges lepper for tiden, og begrepet brukes ulikt: fra veldedighet og dugnad til medborgerskap og «tvungen» frivillighet. De nasjonale myndigheter snakker om at frivilligheten skal bidra inn i velferdsproduksjonen. Men velferdsproduksjon er så mangt. Innenfor hvilke områder er det hensiktsmessig å bruke, eventuelt å styrke, frivillighetens rolle?

På lokalt nivå i Steinkjer legges til rette for at frivilligheten skal bidra til bolyst, være en del av nærdemokratiet og redusere utenforskapet gjennom politiske vedtak.

– Det er viktig i seg selv å snakke om det samme og bli seg bevisst ens egen inngang til temaet, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er forskjell på perspektivet om man er en del av en veldedig organisasjon, forelder som ivrer for sitt eget barns fritidsaktivitet, frivillig-frivillig på en festival eller politiker.

I dialog

I forbindelse med prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor har det vært arrangert flere arbeidsseminarer med både politikere og enkeltpersoner som arbeider med frivillighet.

– Det er et faktum at det gjøres mye godt frivillighetsarbeid og at frivilligheten har kronisk mangel på kontinuitet, sier Ekmann.  Signalene fra møter med de frivillige er at aktiviteter må stimuleres og understøtte gjennom et visst minimum av oppmerksomhet, samordning og praktisk tilrettelegging.

Den nye frivilligheten

– Det ligger mange paradokser og utfordringer i dette for myndighetene. For eksempel å stimulere kontra styre, å organisere kontra å samordne, sier Ekmann. Og det er nettopp det som er formålet med vårt arbeid: å finne gode måter å samhandle på mellom myndighetene og de frivillige.

– Noe av utfordringen for politikerne som skal lage frivillighetspolitikk er å ta inn over seg det nye sivilsamfunnet preget av mer spesialiserte formål, sterk aktivitetsorientering og svakere ideologisk basis, sier Ekmann. Hva kan, skal, må og bør man tilrettelegge og hva skal de frivillige gjøre? Her er det ulike oppfatninger og innganger.

Vinn-vinn situasjoner

– At kommunen stiller biblioteket eller rådhuskantina til rådighet for organisert virksomhet er jo et eksempel på å legge til rette, sier Ekmann. Eksemplet med integreringstiltaket Café Tusenfryd i Steinkjer gir assosiasjoner til medborgerskap, gjennom at norskspråklige og minoritets språklige tar et likeverdig og felles ansvar for aktiviteten.

– Klarer man å viske ut grensene mellom hvem som gir og hvem som får, er man kanskje borti noe av det mest verdifulle med det frivillige arbeidet: det skapes vinn-vinn situasjon for alle parter, sier Ekmann. Aktiviteter skapt på likeverdig fellesskap er en interessant forskjell mellom offentlig tjenesteyting og frivillig arbeid.

Mer individualisert

Den såkalte nye frivilligheten hevdes å være drevet av mer individualiserte grunner og skjer i større grad gjennom enkeltaktiviteter, uten at den nødvendigvis bli dårligere av det. Den må bare organiseres litt annerledes. Her ligger politikerens muligheter når det gjelder å utvikle en frivillighetspolitikk.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor (OFFRI) er et toårig prosjekt i regi av Agderforskning, hvor Trøndelag Forskning og Utvikling og MIDTLab i Danmark er forskningspartnere. Målet med prosjektet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. I tillegg samarbeides det med Arendal kommune og Steinkjer kommuner og de frivillige organisasjonene Med hjerte for Arendal og Steinkjer Røde Kors.

Workshop Offri Stenkjer kommune - politikere
WORKSHOP: Fra diskusjonene med hovedutvalg for helse og omsorg og hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune.

Se også: