Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Framtidas verdiskapingsmuligheter i Trøndelag

KUNNSKAPSGRUNNLAG: – Smart spesialisering er hovedgrepet når det gjelder framtidig verdiskaping i Trøndelag, sier Espen Carlsson og Roald Sand, Trøndelag Forskning Utvikling.
Løft fram det man er god på, og spre godheten til andre områder anbefales som innovasjonspolitikk for det Trøndelag framover. Det handler om kunnskap og kunnskapsspredning og -deling.
– Matproduksjon er et eksempel på et sånt område, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Produksjonsmåter, teknologi og markedstenkning er kunnskapsområder som kan deles både innad og mellom landbruk og havbruk.

 

Et av de viktige valgene når det gjelder framtidas innovasjonspolitikk dreier seg om spesialisering eller mangfold, viser et arbeid som ser på forutsetningene for framtidig (nærings)utviklingspolitikk i Trøndelag.

Smart spesialisering og beslektet mangfold, som er to sentrale begrep i utredningen, er en slags ja-takk-begge-deler-logikk, med satsing både på spissing og bredde. Smart spesialisering handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på regionalt, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre. Resonnementet bak dette er at beslektede områder (relativt like områder) har størst evne til å ta opp i seg – absorbere – og videreutvikle det man er god på.  Resultatet er en mer variert og diversifisert næringsstruktur hvor man blir mindre sårbar for utvikling i enkeltbedrifter og enkelte bransjer.

Kunnskapsdeling

– Smart spesialisering er en såkalt diversifiseringsstrategi som kan gi relativt raske effekter og har betydelige utviklingspotensial når det gjelder framtidig verdiskaping, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det handler i første rekke om kunnskap og deling av kunnskap, så det å øke forsknings- og utviklingsintensiteten og -kompetansen i eksisterende næringsliv blir en viktig oppgave.

– Et kritisk punkt blir evnen til å absorbere kunnskap, sier Sand. Det dreier seg ikke bare om tradisjonell utdanning, med også samarbeid og samhandling i ulike sammenhenger.

Sterke bransjer

Rapporten trekker fram flere sterke bransjer som forskning og primærnæringer, hvor næringene er modne for en satsing på smart spesialisering i Trøndelag.

Ikke overraskende framstår primærnæringer (inkludert relatert industri) å ha et godt grunnlag for smart spesialisering. Grunnlaget for dette finnes i blant annet konkurransedyktighet og aktivitet i egen verdikjede, men også samhandling med andre bransjer og verdikjeder gjennom behov for tekniske-, finansielle og kunnskapstjenester.

Diversifisering

Diversifiseringsmuligheter basert på smart spesialisering finnes blant annet innen blå-grønne verdikjeder og opplevelsesbasert turisme (jordbruk, reiseliv og kreative næringer). Innen energi kan det være muligheter på tvers av skogbruk, olje/gass og teknologi/IKT. Innen havrommet kan det være muligheter på tvers av sjømat, maritim virksomhet og teknologi/IKT. Teknologi/IKT framstår som sentral innen ulike typer vareproduksjon og tjenesteytende virksomhet, basert på konkurransedyktighet og sterke FoU-miljø innen sektoren.

Ubalanse i regionen

Rapporten viser at den regionale utviklingen preges av et relativt mangfoldig næringsliv med vekst i tjenesteytende næringer i sentrale deler av Trøndelag, vekst i kystnæringer mens det er nedgang i typiske innlandsnæringer innen jordbruk og tradisjonell industri.

– Vi ser en utvikling som gir grunnlag for optimisme med tanke på samlet utvikling av arbeidsplasser i Trøndelag, sier Sand. Flere distriktsområder har imidlertid lav FoU-intensitet og vekstevne. Sammen med pendlingsmuligheter og rekrutteringsproblemer i enkelte næringer i kyst og innlandet, gir dette utfordringer med å få til en balansert utvikling i det nye, sammenslåtte fylket.

– En innovasjonspolitikk basert på smart spesialisering kan forsterke ubalansen i regionen blant annet fordi det er vanskelig å utvikle kunnskapsbasert næringsliv i distriktene, sier Sand. Områder med svak vekstevne bør slik sett møtes med andre tiltak om man ønsker å jevne ut vekstmulighetene. Smart spesialisering er likevel aktuell som tiltak også i tynt befolkede distriktsområder fordi verdiskapingspotensialet er høyt om man tar utgangspunkt i konkurransedyktige områder i dag og får brukt relevant kunnskap fra disse til å bygge opp nytt, relatert næringsliv.