Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Frosta alene vil få en krevende økonomi

sand-1615-1200-800
UTREDET: Roald Sand med kolleger i Trøndelag Forskning og Utvikling, Telemarksforskning og Østlandsforskning har utredet hvordan framtida til Frosta blir om kommunen velger å fortsette som egen kommune.
Innbyggerne på Frosta er godt fornøyd med tjenestene de får i dag, mens svært mange frykter at tilbudet blir dårligere dersom Frosta kommune slås sammen med andre kommuner. Det å opprettholde dagens tjenestetilbud blir imidlertid veldig vanskelig fordi Frosta kommune ser ut til å få trangere økonomiske rammer i framtida.
– Analysen vår tyder på at dersom Frosta velger å gå videre alene, må kommuen øke eiendomsskatten opp mot maksimalgrensa eller kutte i tjenestetilbudet, sier Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har sammen med Telemarksforskning og Østlandsforskning utredet hvordan framtida vil se ut for Frosta kommune dersom kommunen velger å stå alene uten å slå seg sammen med nabokommuner.

Innbyggerundersøkelsen i Frosta viser at frostingene er godt fornøyd med tjenestetilbudet kommunen gir innbyggerne. De frykter at tjenester, lokaldemokrati og lokalsamfunnsutvikling vil bli dårligere etter en kommunesammenslåing.

Dårligere økonomi i framtida

– Men det er ikke gitt at tjenestetilbudet kan opprettholdes slik det er i dag, selv om Frosta velger å stå alene. Forslagene til regjeringen i det nye inntektssystemet betyr strammere kommuneøkonomi. For Frosta kan det bety valget mellom å kutte i tjenestetilbudet eller øke eiendomsskatten kraftig, sier forsker Roald Sand i TFoU.

Frosta kommune har i dag relativt høy gjeld og lite oppsparte midler i disposisjonsfond. Samtidig har en behov for styrking av enkelte områder, blant annet tekniske tjenester. Det er vanskelig å effektivisere drift og tjenesteproduksjon utover hva som allerede er gjort i en liten kommune som Frosta.

Det kan også være krevende å rekruttere ansatte med kompetanse og erfaring. Dersom Frosta kommune fortsetter på egen kjøl, kommer man i framtida til å trenge interkommunalt samarbeid på flere felt enn i dag.

Redd for å miste lokalsamfunnsengasjement

Innbyggerne i Frosta i dag har høyt politisk engasjement, og deltar aktivt i dugnader og annet arbeid som gir aktivitet og trivsel i grender og lokalsamfunn. Dette er mange av dem redd for at går tapt om kommunen blir sammenslått. Innbyggerne har derimot tro på at en større kommune har noe positivt å tilføre i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet.

– Når økonomien blir stram, må de lovpålagte basistjenestene prioriteres og det blir lite handlingsrom til nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. Utvikling må vike for drift. Som fortsatt egen kommune med en liten administrasjon på cirka 20 årsverk på kommunehuset kan kommunen få stadig mindre kapasitet til å engasjere seg i samfunnsutviklingsarbeidet, sier Roald Sand.

Må ha en plan får å dekke inntektstap

Forskerne understreker at det først og fremst er økonomien som blir problemet for Frosta dersom man velger å stå alene. Velger man dette alternativet, bør man snarest mulig lage en plan for hvordan inntektstapene skal dekkes inn.

Samtidig anbefaler Sand og kollegene hans at kommunen styrker arbeidet sitt med samfunnsutvikling, og blir flinkere til å støtte opp om lokalsamfunn og frivillig innsats.

– Det å få folk og næringsliv mer engasjert i lokalsamfunnsutviklingen på en god og systematisk måte er viktig uavhengig av kommunesammenslåing, sier Roald Sand.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter