Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Gode erfaringer med ny gartner- og landbruksutdanning

Bilde Haugset
EVALUATOR: Anne Sigrid Haugset har vært med og vurdert lærlingeordningen for agronomer og gartnere.
Forsøket med lærlingeordning for agronomer og gartnere treffer på kravene elevene møter etter avlagt fagbrev. Næringen er positiv.

 

Den foreløpig evalueringen av 2 + 2 modellen, to år i skole og to år som lærling for agronomer og gartnere, viser at de får en næringsrelevant utdanning, rekrutteringen er stabil og gjennomføringen er god. Evalueringen er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bedre kvalitet

Kvalitet i agronom- og gartnerutdanningen betyr i denne sammenhengen at lærlingene har en kunnskap og kompetanse som er tilpasset næringenes behov. Informantene i alle fylkene er tydelige på at relevansen av utdanningen for landbruket og gartnernæringa er god. Utdanningen treffer bedre kravene majoriteten av elevene møter etter at de tar fagbrev som 19-20-åringer.  De er mer vant til praktisk og fysisk arbeid – både å stå i arbeidet over tid og det «handlaget» og den praktiske erfaringen som trengs.

Forsøksordningen har først og fremst påvirket lærlingene gjennom at de har en mye mer omfattende praktisk kompetanse enn elever i Vg 3 landbruk eller gartnernæring. Ikke bare er praksisen mer omfattende i tid, den er også kvalitetsmessig bedre.

Næringene er svært positive til å få fagarbeidere som arbeidskraft, og viser vilje til å bidra gjennom å ta inn lærlinger.

Rekruttering

Antall elever på Vg 2 landbruk og gartnernæring i de fire fylkene har ligget stabilt på til sammen 63 til 65 elever de siste tre skoleårene, men det har vært variasjoner i antall elever fra skole til skole fra år til år. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvorvidt forsøksordningen har gitt en økt rekruttering til landbruks- og gartnerutdanningen.

Gjennomføring

Av 22 lærlinger som startet i det første lærlingekullet i 2015 har 15 avlagt fagprøve og 1 person har fullført kompetanseprøve, noe som er en gjennomføringsprosent på 68. Dette indikerer at skoler, lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor har jobbet godt. Foreløpig er det få som har avsluttet sin læretid i forsøksordningen. Utviklingen i resten av forsøksperioden fram til 2020 må følges nøye.

Femårig forsøksordning

Forsøket med lærlingeordning (2+2) innen landbruk og gartnernæring som ble igangsatt i 2014. Målene var økt kvalitet, gjennomføring og rekruttering. Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold deltar i forsøket som inkluderer seks videregående skoler og seks opplæringskontor.

I 2017 avla de første 15 lærlingene sine fagprøver, og de fleste av dem er nå ute i jobb. Opplæringskontorene har lyktes med å rekruttere om lag 80 lærebedrifter innen landbruk og gartnernæring til de omlag 60 lærlingene.

Kunnskapsdepartementet har etter søknad fra Vestfold fylkeskommune sagt nei til å forlenge forsøksperioden. Det er et mønster i alle fylkene at departementets avslag på søknaden skaper bekymring.