Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har styrket basisnæringene

KREVENDE OMSTILLINGSPROSESSER: - Det blir viktig å klare å utnytte resultatene fra det arbeidet som er gjort, sier forsker  Roald Sand, TFoU, har evaluert omstillingsarbeidet i Berlevåg kommune.
KREVENDE OMSTILLINGSPROSESSER: – Det blir viktig å klare å utnytte resultatene fra det arbeidet som er gjort, sier forsker Roald Sand, TFoU, har evaluert omstillingsarbeidet i Berlevåg kommune.
Berlevåg kommune har nådd sine omstillingsmål med 20 nye arbeidsplasser og styrket fiskerinæringen lokalt. Omstillingsarbeidet har bidratt til et mer robust næringsliv og gitt langsiktige effekter.
– Noe av utfordringene framover er å ta vare på, og videreutvikle, det som er skapt gjennom omstillingsarbeidet, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

 

Omstillingsarbeidet i Berlevåg kommune har lyktes i å bidra med infrastruktur for basisnæringene, generell kompetanseheving og mer næringssamarbeid i kommunen, viser en evaluering gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kommunen er tilført 20 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler i perioden 2011 til 2014. Hovedmålene, positiv befolkningsutvikling og 20 nye arbeidsplasser, er nådd gjennom satsing på omdømme, fiskeri/havn, leverandørindustri og reiseliv/kulturnæring.

Viktige utbygginger

– Størrelsen på effektene av omstillingsprogrammet er vanskelig å anslå fordi det i tillegg har vært utført betydelig utbygging i form av ny skole, vindmøllepark og havneutbygging som kommer i tillegg til det direkte omstillingsarbeidet, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling som har ledet evalueringen.

– Men det er ingen tvil om at rasjonalisering av fiskerinæringen, styring av fiskemottakene og betydelige havneinvesteringer har bidratt til å sikre basisnæringene i kommunen, sier Sand.

Innen reiseliv og kulturnæring har man ikke nådd målene om arbeidsplasser. Men kommunen har kommet i gang med satsinger som kan gi langsiktige effekter.

Svak forankring

Et viktig formål med å evaluere omstillingsarbeidet er å øke kunnskapen om om arbeidets organisering, innretning og måloppnåelse.

Arbeidet hadde en bred inngang og satte i gang mange aktiviteter. Dette arbeidet var for svakt frankert i kommunene, både politisk og administrativt.

– Man burde arbeidet mer med tillit, samarbeid og læring mellom omstillingsorganisasjonen og kommunene, sier Sand.

Utfordrende videreføring

I tillegg burde kommunen ha gjort en større innsats for å opprettholde aktivitet i det ordinære næringsutviklingsarbeidet. Dette har skapt en del kommunikasjonsproblemer underveis i arbeidet.

– Kommunene er fortsatt per første halvdel av 2015 uten fast næringsmedarbeider. Dette er en utfordring i forhold til å videreføre det grunnlaget som lagt gjennom omstillingsarbeidet, sier Sand.

Referanse

Sand, R. & E. Carlsson (2015). Omstilling i Berlevåg. Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2015:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter