Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø
FØLGEFORSKET: Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø har både dokumentert og fasilitert AKSETS ledelsesprosjekt et første året.
AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.

 

AKSET er 13-skoleløp og tre kulturvirksomheter samlet under samme tak i Inderøy, med ambisjoner om å utvikle hverandre gjennom samskaping.

– Fokuset har vært felles ledelse og samarbeid, på ulike måter, sier prosjektleder Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er både ambisiøs og krevede oppgaver som AKSET skal aksle.

Nettverksledelse

– Det første året har man hatt et eget samordningsorgan, som har arbeidet spesielt med overordnede forhold som strukturer, forventinger, mål og visjoner, sier Lysø. Vi forslår å videreføre den koordineringsmekanisme, men at man tar ned tempoet og flate ut ambisjonsnivået. Nettverksutvikling er viktigst.

Det fines ingen enkle løsninger i slike «fusjons» -prosjekter. Nettverksprosesser tar tid, og må ta tid. Men AKSET er på god vei.

– I neste fase bør man ha fokus på involvering og ansvarliggjøring av medarbeiderne. I tillegg er det et spenningsfelt mellom egen virksomhet og fellesskapet, både praktisk, fysisk og ledelsesmessing, sier Lysø. Det er en stor planleggingsoppgave å koordinere alle aktivitetene. Det tar tid å etablere lagånd.

Følgeforskning

Både nettverksledelsen og samskaping er særlig interessant i forskningsøyemed. Å skape et fellesskap med én felles kultur og identitet, og samtidig ivareta det særegne ved den enkeltes identitet er utfordrende. Det  krever både tålmodighet og utvikling av gjensidig respekt og tillit over tid. Følgeforskning – kunnskapsproduksjon sammen med de det forskers på – er en strategi for å kvalitetssikre en slik utviklingsprosess.

Mange roller

Forskerne har hatt løpende dialog med prosjektleder, gjort intervju med ledere i flere omganger, gjennomført to spørreundersøkelser, arrangert fagdag og deltatt på møter for å skaffe seg bakgrunn for innspill og dokumentasjon.

– Vi har både representert et eksternt blikk, bragt data og kunnskap inn i prosessene og ikke minst dokumentert både arbeidsprosess og resultater, sier Lysø.

Asket som prosjekt er et unikt nasjonalt pilotprosjekt. Derfor er det å dokumentere arbeidet viktig slik at slik at det kan ha overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner.

Upløyd mark

AKSET kultur- og skolesamfunn er et ambisiøst samarbeidsprosjekt for Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Målsetningen bak AKSET er å etablere et skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner.

I AKSET er samlet 13-skoleløpet og tre kulturvirksomheter. Her skal skole og kultur samarbeide tett under ett og samme tak. AKSET inneholder Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. Sammen skal enhetene i AKSET skape en felles kulturprofil og felles pedagogisk plattform. AKSET skal stimulere til læring og trivsel og bygge nettverk mellom lærere og elever.

En slik samlokalisering av grunn- og videregående skole med to forvaltningsnivåer, og med en elevmasse mellom 6-19 år har aldri vært gjort tidligere i Norge. AKSET framstår derfor som en nasjonal pilot, og erfaringene fra satsningen vil kunne vekke interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Satsningen er et resultat av en årelang prosess fra de første ideer i 2013, til nytt bygg sto ferdig i 2016 og i 2017 ble institusjonene samlokalisert.