Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan bruker kommunene befolkningsprognoser?

sand
ULIKE BEHOV: – Distriktskommunene søker primært bistand for tjenestedimisjonering, mens fylkeskommune mer opptatt av kunnskap om samfunnsutvikling i et større perspektiv, sier Roald Sand, Trøndelag forskning og Utvikling.
Befolkningsutvikling er viktig for planleggingen i norske kommuner. Telemarkforskings prognoser gir økt forståelse for at tiltak kan påvirke utviklingen gjennom kobling til sin attraktivitetsmodell.

 

Det finnes flere modeller for framskriving av befolkningsutviklingen: Statistisk sentralbyrå, Panda, Kompass og Telemarkforskings regionale analyser, med til dels ulike data og forutsetninger.

– Distriktskommuner er mest opptatt av å forstå hva som kan gjøres for å påvirke befolkningsutviklingen, og ikke detaljene i tallene, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har sett spesielt på Telemarkforskings befolkningsframskrivinger på oppdrag fra Distriktssenteret.

Sju distriktskommuner og tre fylkeskommuner er intervjuet.

Ulike behov i distriktskommunene og folkekommunene

Distriktskommunene søker primært bistand for tjenestedimisjonering og prioriteringer av innsats innen samfunnsutviklingen.

Fylkeskommune søker mer kunnskap mer bredt når det gjelder samfunnsutvikling.

Kobler til attraktivtetsmodellen

Telemarksforsking har utviklet en variant av befolkningsframskrivinger og en måte å framstille resultatene på som viser usikkerhet og hvilket handlingsrom man bør forholde seg til. I tillegg gjør Telemarksforsking analyser med en egenutviklet attraktivitetsmodell, som vektlegger bosted-, besøk- og bedriftsattraktivitet. Dette fokuset på handlingsrom og attraktivitet ser ut til å være et pedagogisk grep som forstås av kommuneplanleggerne.

– For eksempel i en situasjon med utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, vil man normalt forvente at tettstedsutvikling og bostedsattraktivitet vil ha effekter på innbyggertallet, sier Sand.

Bruker flere typer kunnskap

De fleste kommunene bruker flere kilder til kunnskap som grunnlag for arbeide med og forstå samfunnsutviklingen. Det trekkes blant annet fram behov for ulike typer kunnskap om lokal boligbygging, arbeidsplassutvikling og samferdsel.

Å være bevisst på egne muligheter, begrensninger og handlingsrom er en forutsetning for godt samfunnsutviklingsarbeid.

Når det gjelder fylkeskommunene bruker de i større grad Statistisk sentralbyrå sine prognoser eller prognoser som ligner på disse. De satser også på å utvikle egen kompetanse og tjenester for kommuner med tanke på befolkningsprognoser og å omsette dette til samfunnsutvikling i bred forstand.

Det er komplekse sammenhenger mellom verdiskaping/arbeidsplasser og befolkningsutviklingen, og hvordan man skal påvirke utviklingen. Dette er blant de tema Trøndelag Forskning og Utvikling har forsket på gjennom mange år.

Minirapporter

På nettstedet regionalanalyse.no finnes minirapporter laget av Telemarsforskning om befolkningsframskrivinger for alle kommuner på sentralitetsnivå 5 og 6 i Norge.