Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan påvirker covid-19 InnoCamp?

UNDERSTØTTER INNOCAMP: Følgeforskning skal forsterke effekten av InnoCamp. Sentralt i arbeidet er prosjektleder og forsker Niels Arid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling; InnoCamps kultur- og konseptleder Joar Nyborg, forsker Roald Lysø, begge Trøndelag Forskning og Utvikling og direktør Bjørn Kalmar Aasland, Steinkjerbygg KF.
Blir man mer eller mindre innovativ av dagens corona-hendelser? Kriser fører til endring. Hvordan forandres innovasjonskraften i InnoCamp i disse tider?

 

Som ledd i følgeforskning av InnoCamp gjennomføres en undersøkelse av hvordan covid-19 viruset utbruddet påvirker samskapingsambisjonene i InnoCamp.

Det planlegges to undersøkelser. En til lederne av virksomheter på InnoCamp og en til alle ansatte som er lokalisert på InnoCamp.

Lærer mens veien blir til

– Vi følges kontinuerlig av forskerne fra Trøndelag Forskning og Utvikling, for å lære mest mulig av de prosessen vi er inne i, sier kultur og konsepteder Joar Nyborg, InnoCamp.

Nedstengingen av Norge og InnoCamp i forbindelse med Covid-19 pandemien gjør noe med hverdagene våre, og gir nye premisser for samarbeid og samskaping.

– Vi ser hver dag at nye løsninger skapes på det meste. Hvordan nye løsninger skapes i og mellom bedriftene i InnoCamp er noe av det vi ønsker å finne ut med undersøkelsen, sier Nyborg.

Nye måter å samhandle på

Hjemmekontor, digitale samhandlingsløsninger, nye og gamle samhandlingsmønstre, kundekontakt og leveranser og praktisk samarbeid og informasjonsutveksling i den virtuelle/digitale InnoCamp er noen av temaer som tas opp.

– Målet er å bli gode på dette med samhandling, sier Nyborg. Det meste er annerledes i disse tider. Verden blir aldri den samme. Derfor er det viktig å lære noe om hva som eventuelt har blitt bedre og mer effektivt, og hva som hemmer samskipingsprosessene.

Nye perspektiver

Med korona-pandemien har samskaping fått et digitalt perspektiv. Når samskaping går over fra fysiske møter til digitale plattformer mister man litt av den klassiske samskapingens kjerne – nemlig det fysiske tilstedeværet som er kreativitetens brennstoff.

– Skaperkraften i oss kan aldri disiplineres og bli et instrument som vi helt og holdent kan styre og beregne. Den dukker opp når som helst i møter som er rigget for dette, og ofte skjer det når vi aller minst venter det, sier Sletterød.

En del av virksomhetene i InnoCamp er mer vant med å yte kreative tjenester via digitale plattformer, mens andre igjen må justere kompetanse og trene. Slike tilpasninger gjelder også kunder og mottakere av produkter og tjenester som er uvant med digitale møter.

– Skal utvikle oss

InnoCamp er et operativt konsept – en ide med en gjennomføringsplan – for å få til regional innovasjon, og deltagerne har forpliktet seg til deltagelse i samskapingsarbeidet.

– Innovasjon er en målrettet og villet endring som gir økonomisk merverdi, sier Nyborg.  InnoCamp er ikke bare et vanlig kontorbygg. Det er et faglig fundert innovasjonskonsept.

Åpen innovasjon

Det er arbeidet i flere år med idegrunnlaget, som bygger på kunnskap om åpen innovasjon, klyngetenking og beslektet mangfold. Hovedlogikken er at det skjer utvikling der nærings- og samfunnsaktører møtes og omgås, både formelt og uformelt.

Løpende kunnskapsutvikling

– Studien av InnoCamp er basert på medforskningspraksis, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det innebærer aktiv bruk av lokalkunnskap og erfaringer fra bedriftene/virksomhetene og klyngelederne i InnoCamp.

– Vår rolle oppi dette er å ha fagbrillene på og løpende spille inn våre observasjoner og refleksjoner til konseptlederen og klyngeledere. Dermed kan de fortløpende vurdere samhandlingseffektene og hvordan det påvirker felleskapet, sier Sletterød.