Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan takle rekrutteringsutfordringene av helsearbeidere  i  Kommune-Norge?

Jobbvinner-logoBevissthet rundt rekruttering og kommunen som en utviklingsorientert arbeidsplass er viktig. Samarbeid er et annet nøkkelord, både mellom enheter, kommuner og med utdanningsinstitusjonene.

 

De siste årene har det vært arbeidet  aktiv med å rekruttere og beholde helsearbeidere i Kommune-Norge. Arbeide har bestått av å prøve ut og høste erfaringer ved ulike opplegg.

I Trøndelag har det vært gjennomført tre forsøksprosjekt: Samhandling i Orkdalsregionen, Nye Namsos og Mentorordning i Trondheim kommune, som Trøndelag Forskning og Utvikling har evaluert.

Aktivt personalarbeid virker

I alle pilotprosjektene har det vært arbeidet med rekrutteringstiltak, mottak, oppfølging og veiledning av nyansatte, studenter og lærlinger. Det å ha satt søkelys på temaet synes å ha gitt gode resultater.

Samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utdanningstilbudtilbud og kommunen som praksisarena er sentrale mekanismer i rekrutteringsarbeidet.

Det har vært en viktig forutsetning for vellykket forsøksvirksomhet at arbeidet er godt forankret i organisasjonene og alle formaliteter er avklart på forhånd.

Samhandling i Orkdalsregionen

Utprøvingene i Orkdalsregionen har bestått av samarbeid mellom kommune i området om rekruttering og arbeidsforhold for helsearbeidere. Det oppleves nyttig å dele erfaringer med nabokommunene, for utforingene er ganske like. Man ønsker å fortsette samarbeide i en eller annen for etter at utprøvingen er ferdig.

Nye Namsos – god samarbedsplattform

Prosjektet har vært foranlediget i ny kommunestruktur og sammenslåing av flere kommuner, og samarbeid med regionale utdanningsinstitusjoner, som også har gjennomgått strukturendringer. Mange deltiltak er gjennomført med godt resultat, og samarbeidsplattformen har blitt styrket.

Mentorordning i Trondheim

Mentorordningen i Trondheim er et opplegg for oppfølging av nyansatte. Opplegget har hatt gode effekter, blant annet på grunn av god prosjektledelse og forankring. Utfordringen framover er videreføringen og sikre en god gjennomføringsprosess.

Gjennomføring

Evalueringsarbeidet er basert på gjennomgang av prosjektdokumenter, deltagende observasjoner, dialog med oppdragsgiver og spørreundersøkelser.

Jobbvinner

Jobbvinner er en nasjonal satsing, etablert i 2016, for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene. Satsingen er finansiert av Helsedirektoratet, og er et samarbeid mellom Kommunesektorens organisasjon (KS) og Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Delta. Satsingen har bestått i å etablere ulike forsøksprosjekter rundt omkring i Norge med mål om gjøre kommunen til en god læringsarena og en attraktiv arbeidsplass.

Jobbvinner i Trøndelag inneholder tre pilotprosjekt – SiO (Samhandling i Orkdalsregionen med kommunene Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal og Skaun), Nye Namsos, og Mentor i Trondheim kommune. Disse har blitt evaluert i perioden 2018-2019.