Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kan bli enda bedre på samspill

I LAG: Forskerne Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskningog Utvikling, er to av de som har fasitlitert medforskningsprosessen hos Tindved.
Selv om mye er bra i kulturnæringshagen Tindved, er det fortsatt mer å gå på når det gjelder samarbeid. Gjennom en ettårig medforskningsprosess har man både blitt bedre, med også bevisstgjort seg hva som kan gi mer kompetanseheving fram i tid.

 

Tindved vært gjennom en prosess for å finne områder som vil styrke rollen som innovasjonsselskap og stimulere til ytterligere utvikling av bedriftene i næringshagen.

To perspektiv har stått sentralt i arbeidet: Hvordan får til mer levedyktige bedrifter og øke den samfunnsmessig verdiskapingen.

Fortsatt potensial

Prosjektet har avdekket at det er et uforløst potensial i mer samarbeid og nettverksutvikling både innad i Tindved og på tvers av næringshagemiljøene, virkemiddelapparatet og bedriftene.

– For bedriften er det mange konkrete, praktiske behov som ønskes støtte på, sier forsker Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.  På samfunnsnivået råder det en viss usikkerhet om rolle i innovasjonssystemet, delvis som en følge av at det er mange strukturer i bevegelse for tiden, blant annet med fylkesammenslåingen.

Medforskning

Det har vært gjennomført flere arbeidsseminar med ulike konstellasjoner av bedrifter og ansatte i næringshagen og dialogmøter med deltagere i innovasjonssystemet rundt Tindved. Grepet har vært praksisnær aksjonsforskning, en form for medforskning.

– I denne forskningstradisjonen oppheves den profesjonelle forskerens enerådende kontroll, og brukerne blir gjennom dialog og samrefleksjon medbestemmende i forhold hva som gjøres og hvordan forskningsresultater kan forstås og brukes, sier Carlsson.

Fra kunnskap til handling

Gjennom samarbeidet mellom forskere og brukere skjer det ny form for kunnskapsutvikling hvor kunnskaper samtidig fører til læring og kompetanse for de involverte.

– På en måte skjer læringen uten at brukerne nødvendigvis er seg det bevisst, sier Carlsson. Noe kunnskap tas i bruk umiddelbart av den enkelt, mens i andre sammenhenger vil det ta lengre tid før man er i stand til å iverksette kunnskapen.

Det er skissert flere aktiviteter som skal akselerere det å gå fra kunnskap til handling.

Nasjonal videreføring?

Prosjektet har skapt interesse nasjonalt, blant annet fra de andre kulturnæringshagene i Norge. En mulig videreføring av prosjektet å inkludere alle næringshagen i et nettverksprosjekt hvor man tar arbeidet videre.

Prosjektet har mottatt kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskingsfond Midt-Norge.