icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Rolleforståelse kritisk for kommune 3.0

I den framtidige samhandlingskommuen blir ledernes rolleforståelse kritisk og kontrakten mellom partene viktig som virkemiddel og innramming av samarbeid.   Kommune 3.0 er et uttrykk som brukes om framtidas få-til-i-lag-kommune. I dette ligger …

Les hele artikkelen

Hvordan få til en mer tverrprofesjonell skole?

Grunnleggende ideologiske og verdimessig motsetning mellom skolen og støttesystemer som PPT og BUP kan utfordre samarbeidet. Løsningen er mer felles forståelse for målene, rollene og samhandlingen.   Når lærerne trenger støtte og avlastning, …

Les hele artikkelen

Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les hele artikkelen

NTNU-studenter hentet lokalkunnskap

Forrige uke var et tjuetalls NTNU-studenter på studiebesøk i Steinkjerregion for å forstå mer av kommunesammenslåings-prosessene i området. Besøket startet med kunnskapspåfyll hos Trøndelag Forskning og Utvikling.   Bakgrunnskunnskap er alltid nødvendig og …

Les hele artikkelen

Samskaping av kunnskap

Samskaping – å bringe brukere og forskere sammen – er viktig både for å forske på de viktige problemstillingene, men også fordi det er med og letter det å ta i bruk kunnskapen …

Les hele artikkelen

Bolystteam skaper medborgere

Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra. – Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa …

Les hele artikkelen

Forskere følger nytt demenstilbud

Maurtuva Vekstgård AS starter til høsten et overnattingstilbud for personer med demens. Et nytt tilbud som det etableres forskning rundt. Forskerne skal både se på det demensfaglige innholdet, involveringen av frivillige og samarbeidet …

Les hele artikkelen

Bergmannsparken i Malm har potensial

Kan gruveanlegget i Malm bli et nasjonalt reisemål eller et underjordisk drivhus? – Mulighetene er mange, men det må tenkes helthetlig og ikke tas for lett på utfordringen som må forseres, sa seniorforsker …

Les hele artikkelenSpørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.   Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk …

Les hele artikkelen

Planlegger konferanse

Interregprosjektet VälTel ser på mulighetene for å etablere en norsk-svensk læringsarena for velferdsteknologi. Å stimulere til teknologitesting og spre kunnskap er et av hovedmålet med arbeidet.   Prosjektledergruppen i Interregprosjektet VälTel – Mixed …

Les hele artikkelen

Ser på kommunenes samarbeid med frivilligheten

I disse dager spørres lederne i Steinkjer kommune om samarbeidserfaringer med frivillige. Undersøkelsen er et ledd i å utvikle framtidige modeller for samspill mellom offentlig og frivillig sektor. – Samstyring er kanskje nøkkelordet …

Les hele artikkelen


Mer fjernledelse for sorenskriverne

Nye ledelsesformer prøves ut i tingrettene. En ordning med at sorenskriverne leder flere tingretter er nylig evaluert. – For dommerne gir ordningen økt fleksibilitet, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men …

Les hele artikkelen

Forskning for kommuner

Penger til kommuneforskning, store kunnskapsbehov og mange prosjektoppspill var hovedingrediensene på et nylig avholdt utviklingsverkstedet for kommunal forskning.   I 2017 starter Norges forskningsråd et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet …

Les hele artikkelen