Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Konkretiserer havbruksklyngen i Namdalen

KLYNGE? Eirik Nygaard kartlegger havbruksnæringen i Namdalen for å identifisere koblinger mellom aktørene.
Er havbruksnæringa i Namdalen en klynge? Ja mener Eirik Nygaard – men helt sikker er han ikke før om noen uker, når han har spurt næringa selv.

 

Eirik Nygaard bruker sommeren til å ringe rundt til havbruksnæringa i Namdalen, for å konkretisere koblingene innen næringa i regi av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Nygaard har nylig gjort en litteraturstudie av havbruksnæringen i Namdalen i sin bachelorgradsoppgave ved Nord universitet. Nå bruker han det arbeidet som grunnlag for en intervjurunde med bedriftene for å konkretisere hvem som kjøper, selger og samarbeider om hva.

Klyngelogikk

– En klynge er en mekanisme for kunnskapsoppgradering og økt konkurranseevne for en gruppe bransjebeslektede bedrifter, forklarer Nygaard. Mellom bedrifter eksisterer det både konkurranse og samarbeid. Jo mer intense disse koblingene er jo mer skjerper det bedriftene gjennom innovasjonspress, kunnskapssøking og deling av felles innsatsfaktorer.

Potent næringsmiljø

– I bacheloroppgaven har jeg koblet bransjens verdikjede og forsyningskjeden og forsøkt å utlede hva som er bra og hvor det eventuelt er forbedringsmuligheter (se figuren under), sier Nygaard. Jeg mener at oppdrettsnæring langt på vei er en klynge – altså et næringsmiljø som gjør hverandre gode.

– Det største forbedringspotensialet ligger på mer kunnskapsstøtte, både når det gjelder utdanning og forskning, sier Nygaard. Dessuten mangler det en lokal fiskefôrprodusent, det kunne hatt en kostnadsreduserende effekt.

– Så skal det bli spennende å se og om næringa selv har de samme oppfatningene, sier Nygaard og kikker bort på telefonen med et smil.

Interessant oppspill

– Vi synes Nygaards arbeid var et interessant teoretisk oppspill, som kan bli enda mer verdifullt ved å koble på empiri fra næringa, sier Roald Sand, forskningsleder i Trøndelag Forskning og Utvikling for gruppen forvaltning og næringsutvikling.
– Resultatene fra arbeidet vil bli brukt i Trøndelag Forskning og Utvikling sitt arbeid med kunnskapsutfordringer innen bioøkonomi, hvor vi blant annet arbeider med en strategisk plan framtidig satsing på bioøkonomi i Namdalen.

 

HAVBRUKSKLYNGEN I NAMDALEN: Nygaards bildegjøring av havbruksklyngen i Namdalen langs dimensjonene verdi- og forskyningskjeden. Grønne stolper angir områder som er på plass, gule stolper områder med forbedringspotensial og røde stolper områder som er fraværende regionalt.

 

Nygaard, E. (2017): Oppdrettsnæringen i Namdalen. En klyngeanalyse. Bacheloroppgave. Steinkjer: Nord universitet.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter