Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Kunnskap endringsmotor innen velferdsteknologi

VELFERDSTEKNOLOGI: – Kunnskap og erfaring er viktig for å forebygge og redusere endringssmotstander, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Erfaring og kunnskap er det beste midlet mot forandringsmotstand.
– Med kunnskap kommer gjerne de beste løsningene fra de som jobber i praksisfeltet, sier Håkon Sivertsen, prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet VälTel.

 

I desember møttes et førtitalls personer i Åre for å dele kunnskap og erfaringer om digitale velferdsteknologiske løsninger, med spesielt vekt på digitalt natt-tilsyn i regi av interreg-prosjektet VälTel.

– Det er viktig og bra at folk fra helse- og omsorgstjenesten deltar på slike samlinger, sier Renate Nilsen, Inn Trøndelag IKT, som fungerer som en felles ikt-avdeling for kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran. Det er viktig både for at de som arbeider i feltet skal få mer kunnskap om mulighetene og ikke minst få høre om praktiske erfaringer med bruken av slike hjelpemidler.

Mer enn smarte «dingser»

Velferdsteknologi handler om mer enn tekniske nyvinninger og smarte «dingser» til hjemmet. Ofte fører bruk av nye tekniske løsninger til at yrkesgruppene som yter omsorg og helsehjelp må endre på måten de organiserer arbeidshverdagen sin på.

Det er ikke slik at det er bare å kjøpe inn teknologien. Man må også finne hvordan bruken skal innpasses i arbeidsrutiner og planlegging av hverdagen. I realiteten står omsorgs og helsepersonalet midt i en innovasjonsprosess selv om det er ferdig teknologi de tar i bruk.

Kunnskap er en endringsmotor

– Mye handler selvsagt om tekniske løsninger, sier Håkon Sivertsen, norsk prosjektleder for VälTel. Men minst like viktig er holdninger, kunnskap og rutiner når det gjelder det praktiske arbeidet. Det dreier seg mye om forandringsarbeid.

– «Digitalisering = omstilling = avvikling» som det sto på et av lysarkene på samlingen. Det understreker hvor viktig de som arbeider i praksisfeltet er, sier Sivertsen. Og vi vet at omstilling og forandringsarbeid kan oppleves både utrykt, frustrerende og unødvendig – og utløse mer og mindre aktiv motstand.

– Kanskje det beste midlet mot motstand er kunnskap, sier Sivertsen. Når man forstår hva og hvorfor man skal gjøre forandringer, kommer det gjerne forslag på ytterlige forbedringer. Kunnskap kan til om med skape omstillingsvilje hvis det gjøres riktig.

VälTel

VälTel er eid av Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen. Trøndelag Forskning og Utvikling er leid inn for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side.

Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. 15 bedrifter, 18 kommuner og fire forskningsinstitutter på norsk og svensk side av grensen deltar, og deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet.

Se prosjektets nettside