Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Lærer av internasjonalt landbruk

INTERNASJONALE PARTNERE: Laurens Klerkx, Nederland og Markus Lips, Sveits, delte erfaringer fra sine hjemland. (Foto: Egil Petter Stræte.)
INTERNASJONALE PARTNERE: Laurens Klerkx, Nederland og Markus Lips, Sveits, delte erfaringer fra sine hjemland. (Foto: Egil Petter Stræte.)
Nylig arrangerte prosjektet Kompetent bonde internasjonal partnersamling for å utveksle kunnskap om rådgivingsarbeidet i andre land.
– Rådgivningen i ulike land påvirkes i stor grad av de utfordringene som landbruket står overfor, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forsking og Utvikling.

 

Nylig hadde prosjektet Kompetent bonde sitt første seminar med sine internasjonale partnere i Trondheim. Laurens Klerkx fra Wageningen i Nederland og Markus Lips fra Agroscope i Sveits er de internasjonale samarbeidspartnerne.

– Formålet med seminaret var å fokusere på hva som skjer internasjonalt når det gjelder kompetansebygging for bønder og hvilke arbeidsformer som brukers innen rådgivningstjenesten, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forsking og utvikling

Mer mangfold

– Ett hovedinntrykk er at rådgivningen er mer mangfoldig og uavhengig enn i Norge. Det gir seg utslag i mer nytenking og annerledestenking, sier Haugum. Ellers er rådgivningen mer preget av de utfordringene som landbruket har og det gjør miljøbelastningen til et sentralt tema i Nederland.

Fra Sveits fikk vi presentert at det er store variasjoner i økonomien mellom enkeltbruk, og mye som kan gjøres for å bedre drifta over for enkeltbrukene, sier Haugum. Akkurat det samme som vi har konstatert i flere prosjekter vi har gjennomført. Det arbeidet som ble gjort i Indre Namdal for ti år siden viser lignende resultat som ble presentert fra Sveits.

I Norge er rådgivningen tradisjonelt mer knyttet til samvirkeorganiseringen i landbruket og Norsk landbruksrådgivning, men også her ser vi innslag av rådgivere med annen faglig ballast.

Bedre bønder

Prosjektet Kompetent bonde er forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

I prosjektet skal det blant annet gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

– Vi har en ambisjon om å gjøre bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen mellom bønder, rådgivingsapparatet og forskningsmiljøene. Tidligere forskning tyder blant annet på at vi trenger mer innsikt i hvordan ny kunnskap kan gjøres mer tilgjengelig og flyte bedre ut til produsentene i landbruket, sier Haugum.

I lag med næringa

Prosjekt er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Bygdeforskning, TFoU, Nibio, NTNU og Universitetet i Oslo. I tillegg deltar TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Grønn forskning i prosjektet Kompetent bonde. Disse næringsaktørene er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i utprøving av nye rådgivningskonsept.

Prosjektet har et budsjett på drøye 10 millioner kroner og går fram til 2018. Hovedfinansieringen kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I tillegg til medfinansiering fra næringspartnerne i prosjektet, bidrar også fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter