Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Landbruket har betydelig potensial som energileverandør

kufjøs
MELKEGÅRDER: Energiforbruket ved melkeproduksjon preges av mye utstyr som krever elektrisitet og lite oppvarmingsbehov.
Landbruket i Trøndelag her et potensial på kunne levere 2.200 GWh energi. Forbruket av energi er 241 GWh. Mulighetene for å redusere CO2-avtrykk er størst innenfor oppvarming av kyllingfjøs og erstatning av diesel.

 

Energibruk for de dominerende produksjonene innen landbruket i Trøndelag er karakterisert ved:

  • Melkegårder bruker i hovedsak elektrisitet og diesel som energibærere i sin produksjon. Produksjonen bærer preg av mye utstyr som krever elektrisitet og lite oppvarmingsbehov.
  • Svineholdet krever både elektrisitet til utstyr og har stort varmebehov.
  • Kylling er produksjonsformen som i størst grad bruker fossile kilder til oppvarming. Elektrisitetsbehovet er begrenset i likhet med dieselbehovet.
  • Eggproduksjon krever oppvarming mens høna fortsatt er i vekstfase, men deretter krever den lite energi.

– Potensialet til konvertering av energikilde for å redusere CO2-avtrykk ligger i hovedsak i oppvarming av kyllingfjøs og erstatning av diesel, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Kyllingfjøsene er blant de største forbrukerne av energi og bruker mest fossile energikilder i sin produksjon. Dieselforbruket bidrar også til høye utslipp i sektoren.

Klimautslipp

I 2016 utgjorde utslipp fra jordbruket i Norge 4,5 millioner tonn CO2 (klimastatus.no). Trøndelag innehar ifølge Rye et al. (2013) 16,1 % av jordbruksarealet som er i drift i Norge. Tar vi som utgangspunkt at Trøndelag står for proporsjonal andel av utslippene utgjør dette 724 500 tonn CO2-ekvivalenter.

Energiproduksjon

Landbruket har mulighet til å produsere energibærere både fra jordbruket og skogbruket. Denne rapporten har studert mulighetene til både produksjon av elektrisk kraft, bioetanol, biodiesel, biogass og biovarme.

Landbruket i Trøndelag har potensiale til å levere hele 2 200 GWh energi. Ser vi bort fra biovarme er potensialet fortsatt hele 900 GWh.
– Dette er høyere enn forbruket av energi i bransjen, sier Sand. De største potensialene for produksjon av energibærere, foruten biovarme, ligger innen bioetanol og biodiesel.

Les mer

Les rapporten om landbrukets energiforbruk og -produksjonspotensial. Oppdragsgiver er Mære landbruksskole.