Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mer fjernledelse for sorenskriverne

Håkon Sivertsen
UTVIKLING: Å lede flere tingretter fordrer mer profesjonell fjernledelse, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nye ledelsesformer prøves ut i tingrettene. En ordning med at sorenskriverne leder flere tingretter er nylig evaluert.
– For dommerne gir ordningen økt fleksibilitet, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Men arbeidsrutinene og ledelsesformen på justeres og tilpasses.

 

Felles ledelse av tingretter er en ordning der en sorenskriver leder mer enn en domstol. Formålet med utprøvingen av felles ledelse er å se om ordningen gir bedre ressursutnyttelse og mindre sårbarhet, og på den måten bedre saksavvikling og tjenester til publikum.

– Ordningen utfordrer den klassiske faglederrollen til fordel for mer profesjonell ledelse, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  I tillegg endres den stedlige tilstedeværelsen når sorenskriveren må fordele tiden mellom flere tingretter. Da blir det viktig å lage gode rutiner for fjernledelse.

Blandede erfaringer

– På dommersiden har man i stor grad klart å ta ut forventede effekter i form av mer fleksibilitet, jevnet ut arbeidsbelastning, fått til en moderat spesialisering og dratt nytte av et større fagmiljø, sier Sivertsen. Et eventuelt negativt aspekt for dommerne er mer reising.

På saksbehandlersiden har man primært arbeidet med å harmonisere rutinene og utvikle felles kultur. Forskjellig utgangspunkt og inngang til prosessen har ført til ulikheter i hvordan prosessen har blitt opplevd mellom tingrettene. Ulike opplevelser av prosessens forankring har skapt ulik motivasjon for å gå inn i prosessene.

– Økt mobilitet blant dommerne, fører til noe merarbeid for enkelte saksbehandlere, sier Sivertsen. Før saksbehandlingen er fulldigitalisert er det fortsatt mye fysisk dokumentflytting i forbindelse med rettssaker.

Hovedkonklusjoner
  • Hvordan tingrettene inviteres inn i arbeidet er kritisk for forankring, involvering og forventninger.
  • Potensialet for bedre ressursutnyttelse og mer effektiv saksavvikling er betydelig. Et viktig kriterium for å nå dette potensialet er utvikling av de tekniske støtte- og samarbeidssystemene.
  • Distribuerte tingretter utfordrer innholdet i ledelsesoppgavene.

Evalueringen er basert på intervju med ansatte og ledere i sju tingretter. Tilsammen er 30 av 68 ansatte intervjuet.