Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mer fleksible utdanninger

klasse-elektro-5114-1400x800Store og raske endringer, kombinert med økt etterspørsel etter mer spesialisert kompetanse, er utdanningsinstitusjonenes utfordringer framover.
Nordland og Nord-Trøndelag vil få en betydelig reduksjon i antallet ungdommer i alderen 19 til 24 år de neste 20 årene, viser analyser gjort av Nordlandsforskning.

 

I forbindelse med Høgskolen i Nord-Trøndelag sitt arbeid med å bestemme rolle og tilknytning i det framtidige utdanningssystemet har Nordlandsforskning gjort overordnede beregninger av ungdomskullene og næringsutviklingen i Nordland og Trøndelag for de neste 20 årene. Trøndelag Forskning og Utvikling har laget en oversikt over eksisterende framtidsprognoser.

Driverne på overordnet nivå for etterspørsel etter kompetanse, og utdanning, er: arbeidsmarkedet, demografisk utvikling, nye teknologier økonomisk utvikling og globalisering.

Færre ungdommer

De befolkningsmessige framskrivingene viser at Nordland og Nord-Trøndelag vil få en betydelig reduksjon i antallet ungdommer i alderen 19 til 24 år de neste 20 årene, Nordland vil få ca. 25 prosent nedgang, mens Nord-Trøndelag vil få 18 prosent nedgang. Tilsvarende vil Sør-Trøndelag få en betydelig oppgang i ungdommer. Noe av forklaringen til Sør-Trøndelags ungdomstiltrekning er utdanningsmiljøene innen teknologifag.

Andre tydelige konsekvenser av endringer i befolkningens sammensetning er økt behov for helsetjenester.

Helse og blå/grønne næringer

De forventede yrkesmessige trendene er at Norge trenger tre ganger så mange helsearbeider og dobbelt så mange lærer om 20 år i forhold til det vi har i dag. Dessuten forventes det at etterspørselen etter økonomer og kontormedarbeidere vil gå betydelig ned.

Næringsmessig forventes det en betydelig økning i industrivirksomhet lokalt de neste 20 årene, inklusive havbruk og landbruk i Trøndelag og Nordland. En markert nedgang av ansatte forventes i offentlig forvaltning.

Mindre rutineoppgaver

Generelt har det de siste tiårene skjedd en nedgang i etterspørsel etter fysisk arbeidskraft til rutineoppgaver, til fordel for ikke-rutinebasert kognitiv kompetanse. Det forventes at dette vil fortsette, med en ytterligere dreining mot en tjenesteøkonomi.

Raskere endringer

Nærings- og arbeidslivet forventes å etterspørre mer spesialisert kompetanse, samtidig vil behovet endres raskere enn før. Ny teknologi er den faktoren som «plutselig» kan gi dramatiske endringer i behovene.

Enkelte hever at halvparten av dagens jobber vil være borte om 20 år, på grunn av teknologiske endinger. Samtidig skaper ny teknologi etterspørsel etter nye ferdigheter.

Digital og skreddersydd utdanning

Også utdanningssystemet vil endre seg framover, blant annet som en følge av en kombinasjon av globalisering og nye teknologiske muligheter. Dette vil kunne danne grunnlaget for ny arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene, alternative pedagogiske modeller og mer læringsstøtte i bedriftene og mer praksisnær og skreddersydd opplæring. Ny utdanningsteknologi vil gjøre (basis)utdanningen mer stedsuavhengig.

I følge analyser gjort av OECD er den primære utfordringen for det norske utdanningssystemet de regionale utdanningsinstitusjonens evne til å tilpasse seg behovene og etterspørselen i nærings- og arbeidslivet.

Referanse

Stene, M.; Å. Mariussen, E. Vinogradov & J. Løvland (2015). Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov – PANDA-analyser og sekundærdata. TFoU-arbeidsnotat 2015:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter