Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mestringsteknologi må skreddersys

MESTRINGSTEKNOLOGI: Brukeren og brukerens situasjon være i sentrum, og teknologien tilpasses, sier seniorforsker Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling
Teknologiske hjelpemidler er viktig i mange situasjoner. Fleksible og tilpassede løsninger er nøkkelen når behovene er sammensatte. Men like viktig er tilretteleggingen av brukssituasjonen.

 

Steinkjer kommune har prøvd ut ulike teknologiske hjelpemiddelløsninger – mestringsteknologi – for ungdom med sammensatte behov, med sikte på bedre livsmestring.

– Teknologien har et spennende potensial og er viktig, men isolert sett er den bare en del av mulighetsrommet, sier seniorforsker Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling som har vært med og evaluert prosjektet.

Unike brukerbehov

Teknologien må fungere i samspill med brukerens omgivelser. Den må være tilpasset funksjonsnivået til brukeren selv, men også til familien, i skolesituasjoner, i hjemmet og andre viktige situasjoner i brukernes liv.

– Dette setter viktige og unike krav som teknologien må passe inn i, sier Nilsen. Derfor må brukeren og brukerens situasjon være i sentrum, og teknologien tilpasses behovene. Spesielt er bosituasjonen, enten det er i avlastningsbolig eller hjemme sentrale.

Fleksibilitet nøkkelen

Mange av hjelpemidlene som brukes benytter hverdagsteknologiske plattformer, som pc-er, mobile håndsett (mobiltelefoner) og nettbrett, med tilhørende app-er.

– For å få en optimal behovsdekning bør teknologien være fleksibel, tilpasningsdyktig og lett å betjene, sier Nilsen. Slik kan den kan innpasses på nyttige områder i brukerne liv, enten det er knyttet til familie, skole eller bosituasjon.

Trygg i brukssituasjonene

Dessuten må brukeren og støtteapparatet rundt føle seg trygge på bruken av hjelpemidlene og kommunisere godt på tvers av brukssituasjoner og kompetanse.

– En del av hjelpeapparatet reserverer seg litt i starten, og tror de har for liten kompetanse og/eller ser potensielle etiske problemer, sier Nilsen. Etiske hensyn skal alltid vurderes nøye, særlig knyttet til hjelpemidler som overvåker brukeren. Når det gjelder manglende kompetanse, viser det seg sjeldent å være et problem når det kommer til den praktiske bruken. Det viktige er å ha brukeren i fokus, og tørre å prøve og tilrettelegge også for de rundt.

Snakket med

Evalueringen har bestått i å snakke med støtteapparatet rundt tre brukere av mestringsteknologi, både foreldre, ansatte ved skole og i avlastningsbolig. I tillegg er prosjektgruppe og styringsgruppe intervjuet.

Prosjektet Mestringteknologi har arbeidet med kunnskapsutvikling og spredning av velferdsteknologiske løsninger både i kommunen og blant flere samarbeidskommuner i regionen.