Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Sivertsen
LØNNSOMT: – Desentrale og mobile røntgentjenester er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.

 

– Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og pasientene, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Gevinstene ligger i økt pasienttrygghet og tids- og kostnadsbesparelser ved reise.

Formålet med prosjektet Mobil Røntgen i Namdalen har vært å få mer kunnskap om etablering og drift av desentraliserte helsetjenester i Namdalen, med fokus på utviklingserfaringer, pasientvelferd og samfunnsøkonomiske effekter.

Desentraliserte røntgentjenester i Namdalen

Utprøving av desentraliserte røntgentjenester i Namdalen har omfattet en todelt ordning:

  • Henvisende lege tar direkte kontakt med røntgentjeneste og avtaler undersøkelse i nærmiljøet (OnCall) og en spesialinnredet røntgenbil kjører ut til pasienten – på sykehjem, eldresentre eller hjemme til folk
  • (pilot)kommuner har innredet spesialrom lokalt som funger som røntgensentre (Onsite)

Dette arbeidet har sett på hvordan de mobile røntgentjenesten – at tjenesten kommer til pasienten – har fungert.

Gjennomføringskraft og -utfordringer

– De drivende faktorene for å få til ordningen har vært enkeltpersoners engasjement, sykehusets innovasjonsstrategi og nettverket mellom sentrale aktører, sier Sivertsen

Viktig gjennomføringsmomenter har vært:

  • Enkeltpersoners entusiasme for ordning, kombinert med gode referanser til tilsvarende prosjekt andre steder i Norge
  • Helseforetakets ambisjoner og vilje om å være utviklingsorientert og framtidsrettet
  • Deltagelse i Interregprosjektet Vältel
  • Gode samarbeidstradisjoner mellom Namdals-kommunene

– Utfordringene framover er å effektivisere logistikken og ikke minst å forankre og informere om tilbudet hos legekontorene og sykeheimene, sier Sivertsen.

Bedre pasientvelferd

– Pasientvelferd er et både et systembegrep og et personbegrep, sier Sivertsen. Viktig for myndigheten er like helsetjenester til alle. Mobile tilbud kompenserer for det faktum at bruken av sykehustjenester minker med avstand til sykehuset.

For enkeltpasienten er trygghet i møte med helsevesenet en viktig ingrediens, som skapes av tilgjengelighet, ivaretakelse og belasting. Desentraliserte tilbud skårer høgt både på tilgjengelighet og belasting.

Lønnsomt og nyttig

De samfunnsøkonomiske regnestykkene viser økt nytte for alle berørte parter i røntgensitasjoner. Helseforetaket sparer på reise- og transportkostnader. Kommunene sparer på ledsagerkostnader og pasientene sparer tid.

For 2019 er de samlede gevinstene estimert til å være mellom 1,3 og 2 millioner kroner.

Støttet av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Prosjektet er finansiert  med 500.000 kroner fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge og tilsvarende verdi i egeninnsats fra Helse Nord-Trøndelag.