Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Mye godt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren

Anne Sigrid haugset
BARNEHAGEKVALITET: Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren omfatter alt fra den praktiske hverdagen i barnehagene til nasjonal velferdspolitikk, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Det gjøres et omfattende arbeid med innholdet i, og oppgavene til, barnehagene i Norge. Dette arbeidet skjer både i barnehagen, i kommunene, hos Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, og er en blanding av støtte og styring.

 

– Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren er omfattende og spenner over alt fra den praktiske hverdagen i barnehagene til kommunalt tilsyn og nasjonal velferdspolitikk, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling. Sett fra barnehagen er kvalitetsarbeidet å sikre et godt innhold i barnehagen. For myndighetene er det det styring for å nå politiske mål i Norge.

Rammeplanen er premissen for barnehagene

– De ansatte i barnehagene har en barnesentrert og relasjonell forståelse av kvalitet, sier Haugset. Rammeplanen for barnehager er en sentral premissgiver i barnehagens pedagogiske arbeid.

Arbeidet fungerer stort sett bra i barnehagene. Men i en travel hverdag er sykefravær, turn-over og mangel på tid praktiske utfordringer.

– Spesielt ser det ut til at det å omsette hverdagserfaringene til forbedringer er det man strever mest med å få til, sier Haugset.

Kommunene i en nøkkelrolle

Kommunene som barnehagemyndighet sitter i en nøkkelposisjon, og oversetter styringssignaler inn til barnehagene.

– Dette skjer ved at kommunene arrangere møter og nettverkstreff hvor man diskuterer og prioritere arbeidet, sier Haugset.  Spesielt for små private barnehagene er dette viktig faglig støtte. De store barnehagene har gjerne et større fagmiljø.

Fylkes­mannens bidrag er i stor grad i å understøtte kommunenes arbeid med å sikre et barnehagetilbud som oppfyller lover og forskrifter.

– I møtet mellom barnehager og forvaltning finner vi et kvalitetsparadoks, sier Haugset. Mange prosjekter og tema ønskes inn i barnehagene. For å få tilstrekkelig rom for gode didaktiske prosesser må disse tiltakene prioriterer og sorterer for å verne om kjerneprosessene i barnehagen.

Kan bli bedre på overordnet styringsinformasjon

Et forbedringspunkt er at den overordnede styringsinformasjon kan bli bedre.

– Det vi si at rapporteringen «opp» til overordnet myndighet om hvordan barnehagene fungere velferdspolititisk kan bli bedre, sier Haugset. Dette har blant annet noe med at det er vanskelig å måle de velferdspolitiske resultatetene av arbeidet i barnehagene.

Arbeidet og hjelpemidlene som stilles til rådighet – Utdanningsdirektoratets kvalitetssystemet – fungerer godt som prosesstøtte og gir styringssignaler til barnehagene.

Men systemet tar i liten grad opp samhandlingen med andre aktører i oppvekstfeltet, og mangler blant annet støttemateriell om overganger i barnehagen og til skolen.

Nasjonalt oppdrag

Evaluering av kvalitetsarbeidet innen barnehagesektoren er gjennom­ført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Seks barne­hager, barne­hage­myndigheten i ni kommuner, åtte barnehageeiere og to representanter for større barnehagekjeder, barne­hageansvarlig hos fylkesmannen og representanter for kvalitets­systemeier Udir er intervjuet i undersøkelsen.

Arbeidet har pågått i et og halvt år og vært et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) (kontraktspartner) Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) og Sintef.