Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Namdalen satser på bioøkonomi

FASILITATOR: Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling, har tilrettelagt arbeidet med strategiplanen for bioøkonomisatsingen i Namdalen.
Partnerskap Namdalen har lagt en strategi for regional satsing på bioøkonomi. Området har meget gode biologiske forutsetninger.
− Utfordringen er å få økt verdiskaping – i Namdalen, sier Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, FoU og innovasjon i Namdal Regionråd. Vi er i for stor grad en råvareleverandør i dag.

 

En regional strategi for bioøkonomi ble presentert på Namdalstinget nylig, som var første ordinære samling av det nye Namdal regionråd. Bak strategien ligger en omfattende prosess som er fasilitert av Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling.

− Namdalen har et godt ressursutgangspunkt og et potensial for økt biomasse­produksjon og verdiskaping, sier Grøttheim. Namdalen har relativt stor biomasseproduksjon innen alle sektorer og dette er et viktig grunnlag i de strategiske valg som skal gjøres.

Mål og innsats

Ambisjonene er at Namdalen skal bli en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i Norge, og øke verdiskaping innen bioøkonomi. Innsatsområdene er:

 • Bidra til generell økt kompetanse om bioøkonomi
 • Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Namdalen
 • Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle produkter
 • Optimalisere produksjon og ressursutnyttelse av biomasse
 • God tilrettelegging for nye næringer
 • Bidra til å økt kunnskap og forskning innenfor bioøkonomi i og for Namdalen
 • Stimulere innovasjon og entreprenørskap
Økt verdiskaping

Mulighetene og utfordringene er oppsummert slik:

 • God kunnskap om høsting og bruk av naturressursene
 • Gode muligheter for økt produksjon
 • Utnytte restråstoffet bedre til verdiskaping (produktdifferensiering, nye produkt)
 • Økt kunnskap om, og samarbeid med, relevante nærings- og kompetansemiljøer
–  Målet er økt verdiskaping, sier Hege Nordheim-Viken, Partnerskap Namdalen/Høylandet kommune
Gode prosesser

− Vi har hatt gode prosesser i forkant av strategidokumentet, sier komiteleder for utdanning, FoU og innovasjon i Namdal Regionråd Hege Norheim-Viken, ordfører i Høylandet kommune. Det er arrangert arbeidsseminarer med bred deltakelse, det har vært dialog med næringslivet og vi har gjennomført spørreundersøkelse.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik karakteriserte arbeidet med strategien som «genialt», da han innledet på Namdalstinget nylig. Bioøkonomi er et satsingsområde både i fylket og nasjonalt.

Handlingsplan neste

Bioøkonomistrategien er en bestilling fra årsmøtet i Partnerskap Namdalen, der både kommunene, NORD universitet og Trøndelag forskning og utvikling er med.

− Regionrådet skal nå jobbe videre med å raskt utarbeide en handlingsplan, der involvering og økt kompetanse rundt temaet bioøkonomi står i fokus, forteller Norheim-Viken.

Les også

Hvordan få mer verdi ut av naturressursene i Namdalen

Share on Facebook2Google+0Tweet about this on Twitter