Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

NAV Arbeidslivssenter under forskerlupen

ANALYSE: Forsker Arne Moe i Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på hvilke effekter NAV arbeidslivssenter har.
ANALYSE: Forsker Arne Moe i Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på hvilke effekter NAV arbeidslivssenter har.
NAV Arbeidslivssenter lykkes relativt godt med å hjelpe bedrifter til å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne, slik at de kan stå i jobben sin. Sentrene bør imidlertid bli bedre på å støtte bedriftene i rekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne, og til å få seniorene til å stå lenger i jobb. Dette viser en analyse som Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og NTNU Samfunnsforskning har gjort.

 

Forskerne har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet undersøkt måloppnåelse og effekt for NAV Arbeidslivssenter. Oppdraget omfattet to delmål fra Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA): Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og at senioransatte skal stå lenger i jobb. Arbeidet med sykefravær er evaluert av andre.

NAV Arbeidslivssenter er myndighetenes viktigste redskap i arbeidet med IA-avtalen. Det finnes et senter i hvert fylke, og de har som oppgave å støtte både private og offentlige virksomheter i IA-arbeidet.

– Omorganiseringer i NAV er på trappene, og plasseringen av ALS er en del i dette bildet. Vår evaluering utgjør noe av beslutningsgrunnlaget i denne sammenheng, sier Arne Moe.

Legger til rette ved funksjonsnedsettelser

-Vi har sett på effekter som sentrene har på tilrettelegging for og rekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne, samt på tilrettelegging for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i jobb, sier forsker Arne Moe i TFoU.

Jevnt over er NAV Arbeidslivssenter gode på tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne på arbeidsplassen.

– Riktig nok klarer virksomhetene mye på egen hånd her, men de gir også Arbeidslivssenteret godt skussmål og er ofte i kontakt med dem, sier Moe.

Utfordrende med rekruttering

Effekten av arbeidslivssenteret er mindre når det gjelder rekruttering av nye ansatte med nedsatt funksjonsevne. Bare sju prosent av virksomhetene jobber aktivt og målbevisst med dette, og motivasjonen deres er i hovedsak det å ta samfunnsansvar. Til tross for at ansatte med nedsatt funksjonsevne fører med seg noen utfordringer som høyt sykefravær og oppfølging i hverdagen, benytter virksomhetene i liten grad seg av NAV Arbeidslivssenter.

– Undersøkelsen vår viser også at ansatte med nedsatt funksjonsevne glir godt inn i arbeidsmiljøet og skjøtter oppgavene sine godt. Vi anbefaler derfor at Arbeidslivssentrene systematiserer erfaringer fra bedrifter som lykkes mer å rekruttere denne gruppen, og bruker disse aktivt i «innsalg» overfor andre bedrifter, sier Moe.

Kan bli bedre på seniorsida

Arne Moe og Bente Aina Ingebrigtsen mener også at det er forbedringspotensial når det gjelder å få flere seniorer til å stå lenger i jobb – i de yrkene der dette er aktuelt. Spesielt mener de det er et potensial innen statlig forvaltning og administrasjon.

Det er også forskjeller i måloppnåelse etter sektor og geografi. Samlet sett oppnår Arbeidslivssentrene størst effekt i helsesektoren, og lavest i undervisningssektoren. Sentrene i Nord- og Sør-Trøndelag og Rogaland oppnår dessuten svært gode effekter sammenlignet med de øvrige fylkene.

Bør lære av hverandre på tvers av fylker

– Alt i alt så kan sannsynligvis NAV Arbeidslivssenter øke måloppnåelsen sin ved at en mer systematisk sørger for å overføre det som fungerer godt ett sted, også til resten av systemet, sier Moe.

Prosjektet baseres i hovedsak på en spørreundersøkelse til ledere i IA-virksomheter, og en spørreundersøkelse blant ansatte ved arbeidslivssentrene. I tillegg er det utført gruppesamtaler med ansatte ved sentere som lykkes godt, for å beskrive hvordan de jobber.

Referanse:

Ingebrigtsen, B. A. og Arne Moe. 2015. Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen. NTNU Samfunnsforskning rapport 2015. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter