Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nord universitet sin lokale og regionale rolle og betydning

Roald Sand
REGIONAL UTVIKLING: – Universitetenes regionale rolle er avhengig av i hvordan de understøtter dynamikken i regionale bo- og arbeidsmarkeder, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nord universitet har en betydelig regional rolle i Trøndelag. Nord universitet Steinkjer er universitetet sin mest næringsrettede avdeling i Trøndelag. Innovasjonskraften i Trøndelag rammes hvis de næringsrettede fagmiljøene splittes og Nord universitet trekker seg ut av Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp).

 

Nord universitet sin regionale samfunnsutviklingsrolle har med hvordan universitet påvirker den økonomisk utvikling av lokalsamfunn ved sin tilstedeværelse og aktivitet.

Regional påvirkning

Høyere utdannings regionale påvirkning skjer gjennom følgende mekanismer, i henhold til Stjernøutvalget (NoU 2008:3):

  • etterspørsel (statlig finansiering)
  • tilbud (folk kommer for å ta utdanning)
  • kompetanse og nettverk (de fagansatte bruker sin kompetanse lokalt)
  • magnet/tiltrekning (trekker til seg fagpersoner og økonomisk virksomhet)
  • knoppskyting (bedriftsetablering og arbeidskraft på grunnlag av kompetanse fra institusjonen)

– Relevant arbeid er en grunnleggende betingelse for valg av bosted og utvikling av samfunn, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har vært prosjektleder for utredningen som har sett på universitets tilstedeværelse i Steinkjer og regionale effekter.

– Regional utvikling har mye med arbeidsplasser å gjøre, både i næringslivet og ivaretakelse av de samfunnsoppgaven som oppstår når det skjer en opphoping av folk.

Må understøtte regionen

Utdanningsinstitusjoners regionale betydning er avhengig av hvordan institusjonen understøtter dynamikken i lokale og regionale bo- og arbeidsmarkeder.

– Utover å utdanne kandidater, er bidrag til innovasjon Nord universitets viktigste samfunnsrolle i Steinkjer (og Trøndelag), sier Roald Sand. En anbefalt metode å arbeide med innovasjon på er smart spesialisering. Dette handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre. Dette krever både nærhet og tverrfaglighet.

Ringvirkninger

Når det gjelder tradisjonelle økonomiske ringvirkninger har høyere utdanning en multiplikatoreffekt på 1, viser forskning.

– Det vi si at ett årsverk ved Nord universitet gir ett ekstra årsverk i annen virksomhet i regionen (Trøndelag), sier Sand. Om aktiviteten flyttes innen regionen gir det ingen ringvirkningseffekt på regionalt nivå, men lokalt kan flytting av aktivitet gi positive eller negative konsekvenser i størrelsesorden halve multiplikatoreffekten på lang sikt.

Ubalanse gjør Nord universitets lokalisering viktig

Studietilbudets beliggenhet har konsekvenser for hvor studenter rekrutteres fra og hvor kandidatene ender opp, viser forskning. En effekt av dette er at desentraliserte utdanninger vil gi større muligheter for utvikling av lokalt næring- og arbeidsliv der det ikke finnes store utdanningsinstitusjoner.

– For Trøndelag sitt vedkommende blir dette viktig da fylket er i ubalanse når det gjelder samfunnsutvikling, og kommunene er veldig ulik når det gjelder ressurser og kompetanse, sier Sand. Trondheim er en motor, men ringvirkninger svekkes med avstand. Derfor blir lokalisering av Nord universitet sine avdelinger (studiesteder/campuser) viktig for utviklingen av Trøndelag.

Nettverk og attraktivitet

I tillegg er de fagansatte ved universitetet, involvert i et mylder av initiativ og prosjekter med lokal og regional relevans.

– Effekten av de ansattes kunnskapsproduksjon er større enn det de formelle oversiktene viser fordi man ikke nødvendigvis er prosjekteier/-søker som gjerne vises i statistikken, sier Sand. Innen prosjektverdenen er samarbeid et honnørord og en premiss i mange sammenhenger.

I tillegg har forsknings- og fagmiljø en tiltrekningskraft på andre virksomheter. NIBIO og Landbruksdirektoratets flytting til Steinkjer er delvis begrunnet med nærhet til fagmiljøene og Nord universitet.

Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp)

InnoCamp er en tilrettelagt arena for regional utvikling basert på moderne innovasjonsteori, og i tråd med nærings-, forsknings- og utdanningspolitiske signaler. For å få til innovasjon viser litteraturen at det er viktig, og ofte nødvendig, at akademia (Nord universitet) samhandler med nærings- og samfunnslivet. Nord universitet Steinkjer er universitet sin campus for næringsrettede aktivitet i Trøndelag og en hovedaktør i InnoCamp. InnoCamp er en mekanisme for å bidra til balansert utvikling i Innherred og Trøndelag.

– Hovedhensikten er ikke flytting av virksomheter, men at man skal oppnå nærhet og samhandling på tvers av ulike fag og virksomheter og legge grunnlag for innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser, sier Sand. Den regionale utviklingen i hele Trøndelag vil bli skadelidende om InnoCamp svekkes ved at Nord universitet reduserer sin tilstedeværelse.

Les mer

Utredningen er utført på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune. Analyse er basert på tidligere forskning om regional utvikling, sammenstilling av data fra Nord universitet og bruk av i offentlig statistikk.

For mer informasjon om dagens aktivitet på Nord universitet Steinkjer, konseptet InnoCamp og detaljer og analyser om universitets regionale betydning, last ned og les rapporten Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning.