Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ny kunnskap er alfa og omega

Frank SAndnes og Linda Bye
FORSKNINGSMOBILISERING: Spesialrådgiver Frank Sandnes og seniorkonsulent Linda Bye fra seksjon næring, Trøndelag fylkeskommune, orienterte om forskningsfinansieringsordningene DistriktsForsk og Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF).
Kunnskapsinnholdet i prosjektene er det primære kriteriet ved vurdering av finansieringsbistand gjennom DistriktsForsk og Regionalt forskning fond.

 

«Kvalitet» framheves som viktig for å finansiere forskning. I forskning betyr kvalitet ny kunnskap og vitenskapelig aksepterte arbeidsmåte.

– Man skal flytte kunnskapsfronten og tette kunnskapshull gjennom prosjektene, sa seniorkonsulent Linda Bye, seksjon næring Trøndelag fylkeskommune, da hun besøkte Trøndelag Forskning og Utvikling.

Forskningsbyråkratene har et trappetrinnsmodell i hodet når de tenker forskningsfinansiering, hvor målet hele tide er å kvalifisere til mer forskning. De såkalte lavterskelordningene på nederste trinnet er mobilisering for mer kunnskap og større prosjekter.

Næringsrettet mobilisering

Også på det nederste trinnet – den næringslivsrettede DistriktsForsk-ordningen − er det klare kunnskapskrav.

– Selv om kunnskapsdimensjonen primært er mobilisering og avklaringer er det klare formalkrav til prosjektene, sier spesialrådgiver Frank Sandnes, seksjon næring, Trøndelag fylkeskommune. Her søker man å sikre kvaliteten ved at det må være en forskningspartner fra et godkjent forskningsinstitusjon med i prosjektene.

Næringshagene/innovasjonsselskapene i fylket en veilederrolle (såkalt kompetansemegler) når det gjelder å utvikle kunnskapsdimensjonene i prosjektene og koble næringslivet opp mot relevante forskningspartnere.

Partnerskap nødvendig

Regionalt forskingsfond har flere typer prosjekt, blant annet kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter

– Her er det snakk om mer en forprosjekt – altså reell kunnskaps utvikling, understreket Bye. Dessuten er det et absolutt krav at det skal være et partnerskap mellom forskning og praksislederen.

Det er et erfarent panel som vurdere alle søknadene både med hensyn til forskningshøyde og regional relevans.  Totalt finansieres et 30-talls forskingsfond-prosjekter i året i Midt-Norge.

Nyttig oppdatering

– Det er bestandig nyttig å bli orientert om gjelder ordninger innen forskningsfinansiering, sier direktør Øyvind Skogvold. Ordninger endres over tid, enten det gjelder nye regler og regime, endrede prioritering eller størrelsen på pengesekkene. Det er en del av vårt mandat å kjenne til de regionale ordningene for bidrags finansiert forskning.

DistriktsForsk

Målet med DistriktsDorsk-ordningen er at flere bedrifter forsker, og på den måte utvikler seg. Orning er en del av Forskingsrådets FORREGION-program med mål om å mobilisere flere distriktsbedrifter til forskning. Prosjektene har karakter av forundersøkelser og eksperimentell utvikling med sikte på avklaringer for ytterligere forskning. DistriktsForsk omfatter også en ordning for å koble studenter og bedrifter.

Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF)

Regionalt Forskingsfond Midt-Norge (RFF) er Fylkeskommunenes apparat for å iverksette Trøndelags forskningsmål. Fondet har et eget styre som prioriterer tema og typer ordninger og utarbeider handlingsplaner.