Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nytte er avgjørende for mer bedriftssamarbeid om innovasjon innen bioøkonomi

Roald Sand
SAMHANDLING: – Innovasjon på tvers av verdikjeder krever en utvidet innovasjonsforståelse, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Enkeltpersoner, nettverk og felles prosjekter er viktig for å få i gang mer bioøkonomisk samarbeid, mellom hav-, skog- og landbruksektorene. Mange bedrifter er opptatt av utvikling og samarbeid, men deltakelse forutsetter initiativ med konkret nytteverdi.

 

Innovasjon innen bioøkonomi handler om å gjøre noe nytt med biologiske ressurser for å oppnå større bærekraftig verdiskaping (sosial, økonomisk og miljømessig) som grunnlag for arbeidsplasser og velferd.

Woodworks, NCE Aquatech, Bondelagene i Trøndelag, SINTEF, Ruralis og Trøndelag Forskning og Utvikling arbeider med et prosjekt hvor intensjonene er å avdekke innovasjonsmuligheter på tvers av havbruks-, jordbruk- og skognæringene i Trøndelag. Som ledd i dette er det gjennomført en spørreundersøkelse til aktører innen havbruks-, jordbruk- og skognæringene i Trøndelag for å kartlegge samarbeid på tvers av sektorene.

Tilfeldig samarbeid på tvers

Undersøkelsen indikerer at det er mest samhandling mellom bedrifter i egen sektor. Samhandling mellom sektorene er mer tilfeldig. Ikke-produksjonsbedriftene har større tilbøyelighet til samhandling på tvers.

– Leverandører til sektoren kan være en inngang til å styrke samarbeidet på tvers, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Både vare og tjenesteleverandører har tydeligvis lettere for å se potensiale i samarbeid mellom ulike typer bedrifter.

Økonomi er motoren

Undersøkelsen viser videre at den dominerende drivkraften i samarbeid er økonomiske effekter. Videre er enkeltpersoner viktige, enten ved at man kjenner hverandre eller i kraft av ledelse. Tematisk er restråstoff og -produkter en interessant inngang.

– Vi ser at samarbeid er mindre lederledet i havbrukssektoren, mens det er minst tredjepartinitierte samarbeid innen jordbrukssektoren, sier Sand. Med det er stor spredning, og ingen entydig måte dette foregår på.

Felles prosjekter

Felles prosjekter er den dominerende møteplassen for samarbeid mellom de ulike sektorene hvor innholdet er nye produkter, utvikle kompetanse eller nye markeder. Og samarbeidene et er i stor grad nyttebasert. Sosiale og kulturelle formål vektlegges lite.

Jord- og skogbrukssektorene mener i større grad enn havbruk, at det er viktig med samarbeid.

– Felles utfordringer er en god inngang, og gjerne konsentrert om «ufarlige» områder som restavfall og oppspill for å utvikle egne konkurransefortrinn, sier Sand.

Det er også indikasjoner på at konsernlogikker hemmer det tverrsektorielle samarbeid i Trøndelag, da mange av møteplasser innenfor spesielt jordbruket er på Østlandet og i Oslo.

Innovasjon på tvers krever annen kompetanse

Innovasjonsdrevet vekst på tvers av fagfelt og næringer handler om hvordan ressurser og kunnskap kan komme til nytte på helt andre måter enn i dag. Det holder ikke å ha god samhandling innen en verdikjede, der det kan være for lik tankegang i utgangspunktet. Samhandling med et mangfold av aktører, kan gi betydelig flere innovasjonsmuligheter om aktørene har tilstrekkelig beslektet kunnskap til å lære av hverandre. For å få til innovasjon på tvers, er det derfor viktig å ha kompetanse om ulike aktører og hvordan de kan forstå hverandre.