Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Økonomi til å forbli Flatanger kommune?

Roald Sand
USIKKER ØKONOMI ALENE: Flatanger kommune går mot en usikker økonomisk situasjon dersom de velger å forbli en egen kommune. Forsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling har undersøkt muligheter og utfordringer for kommunen.
Flatanger med sine 1100 innbyggere står overfor samme spørsmål som mange andre distriktskommuner: Skal en bestå som egen kommune, eller slå seg sammen med flere kommuner i en større enhet? Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Telemarksforsking og Østlandsforskning har utredet hva kommunereformen får å si for Flatanger.

 

– Det er sterkt lokalt ønske om å bestå som egen kommune, men det økonomiske grunnlaget blir en utfordring, sier seniorforsker Roald Sand i TFoU.

Forskernes rapport er en del av et omfattende beslutningsgrunnlag som Flatanger kommune skaffer til veie før de skal ta avgjørelsen om å gå videre alene eller slå seg sammen med andre. Befolkningsutvikling, sysselsetting, økonomi, velferdsproduksjon, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokrati i Flatanger er satt under forskernes lupe.

– Utredningen tar utgangspunkt både i hvordan Flatanger kommer ut i forhold til Ekspertutvalgets kriterier i kommunereformen, og i lokale målsettinger man har i kommunen, påpeker Roald Sand.

God på samfunnsutvikling og demokrati

Flatanger kommune har et godt team som arbeider med samfunnsutvikling, og man legger blant annet stor vekt på å legge til rette for næringsutvikling. Dessuten har kommunen et levende lokaldemokrati med god valgoppslutning og stor konkurranse mellom flere politiske parti. Kommunen tilbyr også tjenester som innbyggerne er godt fornøyd med.

Flatanger ligger slik til geografisk at kommunen ikke rammes av kutt i basisbevilgning dersom en velger å ikke slå seg sammen med andre kommuner. Samtidig kan andre forhold gjøre at det blir mindre å rutte med i framtida.

Usikkert økonomisk handlingsrom

– Sannsynligvis vil samfunnsutviklingsarbeidet ha fordel av å bestå som egen kommune, men dette betinger at man faktisk har et økonomisk handlingsrom til fortsatt å satse på dette. Vi finner at dette er usikkert, sier Sand.

– En av anbefalingene til kommunen er derfor at en bruker våren godt til å vurdere hvordan man kan sikre god nok økonomi til å opprettholde et godt tilbud som egen kommune, sier Sand.

Få med Statland og Seter

Forskerne så også nærmere på konsekvensene av å få med Statland/Tøttdal i Namdalseid og Seter i Osen, inn i en større Flatanger kommune. Dette er bygder som geografisk ligger nærmere kommunesenteret i Flatanger enn i sine egne kommuner. Det å justere kommunegrensene for å øke innbyggertallet kan være fordelaktig for økonomi og tjenestetilbud i Flatanger, spesielt om Statland/Tøttdal blir mer over i Flatanger.

Det er en storkommune med Namsos som kommunesenter som er det mest sannsynlige sammenslåingsalternativet for Flatanger. Forskerne anbefaler at man arbeider videre med detaljer rundt en mulig sammenslåing med Namsos inntil de økonomiske forutsetningene for å stå alene er avklart.

– Det er spesielt intensjonsplaner om arealplan, samfunnsutviklingsarbeid og lokaldemokratiske ordninger Flatanger kommune bør fokusere på i forhandlingene om sammenslåing, anbefaler forskerne.

Referanse:

Sand, Roald, Inger Marie Bakken, Kjetil Lie, Per Olav Lund, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen. 2016. Kan Flatanger kommune bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Flatanger. TFoU-rapport 2016:2. Steinkjer: Trøndelag forskning og Utvikling.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter