Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Økonomisk kan Meråker greie seg alene

Roald Sand Gunnar Nossum
UTREDET: Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling har ledet arbeidet med å utrede framtida for Meråker kommune som selvstendig kommune.
Selv om kommuneøkonomien er presset også i Meråker, så rammes ikke dagens Meråker kommune av kutt i regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene. Også kraftinntektene styrker økonomien, selv om de er redusert de siste årene. En kan likevel bli nødt til å kutte i tjenestetilbudet eller skjerpe eiendomsskatten.
– Meråker kan greie seg om de fortsetter som selvstendig kommune, men mye er usikkert når det gjelder kommuneøkonomien i framtida, sier Roald Sand.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling, Østlandsforskning og Telemarksforskning har utredet hvordan situasjonen vil bli for Meråker kommune dersom kommunen velger å ikke slå seg sammen med andre kommuner i kommunereformen. Meråker kommune har cirka 2500 innbyggere, og ligger omtrent 45 minutters kjøretur unna Stjørdal sentrum.

Å fortsette som egen kommune eller å slå seg sammen med Stjørdal og andre kommuner i Værnesregionen er de to alternativene Meråker har. Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling har gått igjennom Meråker kommunes økonomiske situasjon, tjenestetilbud, lokaldemokrati, samfunnsutviklingsarbeid og myndighetsutøvelse.

Gode tjenester og aktivt lokaldemokrati

– Meråker kommune produserer gode tjenester som innbyggerne er fornøyd med, men man har noen utfordringer med å rekruttere fagfolk og ha tilgang til den riktige kompetansen. Lokaldemokratiet er levende og aktivt, og både kommunen og ildsjeler i lokalsamfunnet arbeider godt for samfunnsutvikling i kommunen, sier Sand.

Mange kommuner med lavt folketall står overfor store økonomiske utfordringer om de velger å fortsette som egen kommune. Også i Meråker vil økonomien bli presset, og det kan bety kutt i tjenestetilbud, høyere eiendomsskatt og at flere tjenester må løses med interkommunalt samarbeid.

Bør sette av penger på fond

– Men kraftinntekter og det nye inntektssystemet kan være tilstrekkelig til å klare seg. Hvis Meråker fortsetter som egen kommune som i dag, mener vi at kommunen må styrke den økonomiske bufferen en har i disposisjonsfondet. Det må settes av penger der minst på linje med det som er nedfelt i økonomiplanen, sier Roald Sand.

Om Meråker fortsetter å bestå som egen kommune, må kapasitets- og rekrutteringsutfordringer løses gjennom mer interkommunalt samarbeid i framtida. Dette gjør at man gir fra seg noe av styringen av tjenestene.

Hva er viktigst å styre lokalt?

Forskerne anbefaler at kommunen finner ut hva det er viktigst å ha lokal styring med, og bruke ressurser på å ha innflytelse her.

– Styring med basistjenester, arealpolitikk og samfunnsutviklingsarbeid bør være oppnåelig som selvstendig kommune, sier Roald Sand.

Meråker kommune står overfor det samme dilemmaet som andre små kommuner i kommunereformen: Å slå seg sammen med andre kan gi fordeler med tanke på kostnadseffektiv drift, enkelte tjenester og regionalpolitisk gjennomslag, for eksempel i vegsaker eller om den videregående skolen. Men samtidig gir en fra seg en styringa, og Meråker må konkurrere om oppmerksomhet og midler med andre deler av storkommunen.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter