Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ny organisering av Hvam videregående skole?

HVAM VIDEREGÅENDE SKOLES FRAMTID: – Det er økonomiske effekter å hente på bedre driftsopplegg og praksisarenaene er gode, men kan utnyttes bedre, sier forsker Linn René Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Integrert skole- og gårdsdrift er krevende. Ved Hvam videregående skole utgjør gårds- og næringsdrifta gode og relevante praksisarenaer. Det er mer å hente både økonomisk og pedagogisk ved bedre ledelse, enn nedskalering og avvikling av tilbud, viser analysene til Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Hvam videregående skole er en tidligere landbruksskole med eget skolegårdsbruk. Gårdsdrifta er integrert i skoledrifta. Dagens tilbud består av flere studieretninger enn naturbruk, og det er derfor gjennomført en utredning av framtidig organisering av skole med hensyn til økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser av gårds- og næringsdrifta ved skolen.

Bedre økonomistyring

– Først og fremst trengs det bedre økonomistyring slik at man vet hva som koster hva, sier forsker Linn René Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling. I dag føres regnskapet på en slik måte at det er lite egnet som beslutningsgrunnlag.

Det er mange gråsoner når deg gjelder kostnadsfordeling når skole og næringsdrift er nært koblet. I tillegg har skolen også ansvaret for en genbank for verpehøns og et avlsanlegg for gris som gjør at den eksterne næringsvirksomheten er større enn bare gårdsbruket.

Gode praksisarenaer

– Vårt utgangspunkt for vurdering av gårds- og næringsvirksomheten har vært som pedagogiske arena i forhold til læreplaner og regelverk, sier Camilla Louise Bjerkli, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er ingen tvil om at gården er en godt egnet praksisarena som fyller kravene i læreplanen og har et potensial for ytterligere utnyttelse.

De økonomiske sidene ved eget skolegårdsbruk er mer uforutsigbare kostnader, enn å leie praksisplasser. Men mye kan gjøres ved et strammere økonomiregime.

Nedskalering av tilbud?

En diskusjon om nedskalering må forholde seg til læreplanens krav om minimum to planteproduksjoner, to husdyrproduksjoner og økologiske produksjon.

– Det anses lite aktuelt å nedskalere dyrkajorda, som er bærebjelken i gårdsbruket og godt tilpasset kravene. Grønnsakproduksjonen er den eneste økologiske produksjonen, sier Naper. Skolen har én husdyrproduksjon mer enn læreplankravet. Alle er godt tilpasset landbruket i Akershus. Faglig anses det bedre å avvikle én av de tre produksjonene, enn «litt nedskalering» av alle. Griseproduksjon representere mest overforbruk. Griseproduksjonen og genbanken er enklest å bortforpakte/avvikle da de er lite avhengig av egen fôrproduksjon.

Gartneriet og gårdsbutikk kan nedskaleres. Stallen er viktig i rekruttering og golfbanene er praksisarena for idrett- og anleggsgartnerlinjen.

Bedre samordning

Hovedkonklusjonene er bedre samordning av virksomheten. Gårdsbruket bør ha en egen driftsleder med økonomiansvar og ansvar for både bemanning og elevenes praksis. Det er økonomiske effekter å hente på bedre driftsopplegg og praksisarenaene kan utnyttes bedre.

Les mer om Hvam videregående skole