Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Evaluering av felles ledelse i tingrettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordningen i noen tingretter. Denne utprøving skal evalueres.

Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med felles ledelse, og hvilke tanker har de involverte om organiseringen av tingrettsledelsen fremover?

Tre områder

Tre case er valgt ut: Alstadhaug/Rana, Sogn og Fjordane tingretter og Sør-  og Nord-Gudbrandsdal tingretter. Her gjennomføres det intervju med et utvalg tilsatte innenfor de ulike ansattegruppene: saksbehandlere, dommere og sorenskriver.

I henhold til intensjoner fokuseres det på effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i arbeidssituasjonen.