Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Hva er samiske næringsinteresser i dag?

Prosjektets hovedmål:

Hva forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i et samfunn under stor forandring, der også nye arealkrevende næringer setter et sterkt press på tradisjonelle samiske næringer? Hvordan blir samiske interesser og identitet utfordret av nye næringers inntog? Og videre, kan industriutvikling og arealinngrep i samiske områder også ses på som noe som åpner for ny samisk kultur- og identitetsutvikling?

Tre delmål:

  • Hvordan forstås samiske næringsinteresser i samepolitikken, og hvilken innretning har Sametingets næringspolitikk og virkemiddelapparat?
  • Hvilke samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt, blir særlig påvirket når eksterne næringsaktører etablerer ny arealkrevende næringsvirksomhet i samiske lokalsamfunn? Hva er de ulike samiske synspunktene og hvorfor finner vi slik variasjon?
  • Hvordan tenker samisk ungdom om valg av utdanning, framtidig bosted og arbeid?
Prosjektsammendrag:

Vårt prosjekt tar utgangspunkt i at nye, arealkrevende næringer i samiske områder både medfører permanente samfunnsmessige og kulturelle endringer og også sosiale og politiske spenninger og motsetninger. Denne typen av industri- og næringsetableringer kan fortrenge tradisjonelle næringer og på den måten være en trussel mot samisk kultur og levemåte. Samtidig vil vi i vårt prosjekt ikke miste av syne at en stor del av den samiske befolkningen i dag ikke er direkte tilknyttet primærnæringene, og vil dermed heller ikke nødvendigvis ha sammenfallende syn, eller interesser, med aktører innenfor disse næringene.

Med dette som utgangspunkt vil vi i prosjektet søke å gi svar på hva som kan forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i et samfunn under stor forandring, der også nye arealkrevende næringer setter et sterkt press på tradisjonelle samiske næringer. Vi ønsker også å se på hvordan samiske interesser og identitet blir utfordret av nye næringers inntog, og om det er mulig finne trekk av at slik ny næringsvirksomhet på noen måte kan virke positivt for samisk kultur- og identitetsutvikling. Dette gjør vi gjennom tre ulike tilnærminger som er nedfelt i tre ulike arbeidspakker: en studie av Sametingets næringspolitikk og virkemiddelbruk, en studie av tre case i tre ulike områder hvor vi ser på hvordan berørte aktører definerer samiske interesser, og en studie av hvordan samisk ungdom ser på egen kultur og identitet i valgene av utdanning, arbeid og bosted.

Prosjektet skal omfatte samiske områder både i nord og sør. Datagrunnlaget vil bli hentet inn gjennom dokumentstudier og formelle intervjuer med ulike aktører. Prosjektet ledes av Norut Alta-Áltá og er et samarbeid med Trøndelag forskning og utvikling AS. Prosjektet har også etablert et institusjonelt samarbeid med Sametinget og Finnmarkseiendommen (FeFo).