Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Kunnskapsstatus: forretningsmodeller og forretningsutvikling for Inn på tunet-bedrifter

Dette arbeider har som mål å lage en systematisk kunnskapssammenstilling på området bærekraftige forretningsmodeller for Inn på tunet-virksomheter basert på internasjonal forskning på relevante forretningsområder.

Problemstilling
Noen av utfordringen er at Inn på tunet-bedriftene ofte har som mål å være små, samtidig som mye av kvaliteten i tjenesteproduksjonen ligger i å være små. Samtidig er verdiskapingslogikken knyttet til den generiske verdiskapingsmodellen verdiverksted for tjenesteproduksjon.

Commercial Homes, Lifestylebusiness, småskalahet og verdiverksted-logikk er områder som det er forsket lite på i Norge i relasjon til Inn på tunet-bedrifter, så vidt jeg har klart å bringe på det rene. (Berget (2008, 2013) har gjort slike studier når det gjelder det faglige innholdet i Inn på tunet-tjenestene.) Ideen her er å gjøre en litteraturstudie for å finne ut om det er gjort studier i utlandet og skaffe en mest mulig komplett oversikt over kunnskap og forskning på området.

Det vil bli gjort søk i forhold til inn på Tunet og andre gårdsrelatert tjenesteproduksjon både i inn og utland. Flere av begrepene over er til en viss grad anvendt innenfor turisme/gårdsturisme. Det vil også bli undersøkt om hva som finnes v kunnskap på det området og om denne kunnskapen har overføringsverdi.

Det er et mål å konseptualisere hva som ligger i bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller for Inn på tunet-virksomheter og kunne operasjonalisere det til praktiske grep for Inn på tunet-bedriftene.

Metode
En systematisk kunnskapssammenstilling (systematic review) vil si en kunnskaps­oversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Oversikten bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt for å samle inn og analysere data fra studiene som er inkludert i oversikten. I henhold til prinsippene fra blant annet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester (Kunnskaps­senteret, 2011) framheves at det skal brukes en eksplisitt oppgitt søke­strategi, og at det er klare inklusjonskriterier og kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene.