Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Læringsnettverk smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi

Dette prosjektet er en følgeevalueringn av Læringsnettverk smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi. Det overordnede mål for følgeevalueringen er å bidra til å kvalitetssikre læringsprosessen i nettverket for å optimalisere betingelsene for god og målsatt effekt ved at kommunene blir bedre skikket og rustet til å gjennomføre smartere offentlige anskaffelser.

Problemstilling

Hovedproblemstilling avklare og vurdere nytten av nettverkslæring i forhold til bruk av mer ordinære opplegg som f.eks rådgivning/veiledning «en til en», dvs. program-kommune(r).

Delproblemstillinger for evalueringen:

  • Utfordringer og hinder for implementering av innovativ modell for offentlige anskaffelser
  • Hva betyr politisk-administrativ struktur, kultur, kompetanse og samhandlingserfaring med private leverandører
  • Hva betyr administrativ organisering samt størrelse på kommunen for implementering og bruk av en slik innovativ anskaffelsesmodell
  • Hva betyr etablert praksis for interkommunalt samarbeid (også regionsamarbeid) for bruk og nytte av et slikt verktøy for smarte offentlige anskaffelser på bred basis?
  • Hvilke betingelser for ledelse og krav til lederkompetanse i kommunen er viktig for effektiv implementering av en slik anskaffelsesmodell?