Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Livskvalitet og samhandling med Ovalt Pensjonist-Pensjonat, Maurtuva Vekstgård

Prosjektet Livskvalitet og samhandling med Ovalt PensjonistPensjonat er viktig for å få mer kunnskap om demensomsorg i tidligfase, og spesielt involvering av nærnettverket (familie og venner) for økt livskvalitet både til hjemmeboende personer med demens og pårørende. I tillegg er prosjektet en case i bruk av sosiale entreprenører (lnn på tunet) og frivillige som medborgerressurs i velferdsproduksjon på en innovativ måte som et supplement til offentlig sektor.

Bakgrunn

Demensplan 2020 er tydelig på at det framover vil være nødvendig med tjenesteinnovasjoner innenfor demensområdet, og at alle kommuner har en plikt å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende fra og med 1. januar 2020. Det krever at kommunene må ha flere differensierte tilbud som er individuelt tilpasset personer med demens og deres pårørende (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg). Maurtuva Vekstgårds Ovalt PensjonistPensjonat er en pilotering av en potensiell tjenesteinnovasjon på et individuelt tilpasset tilbud til hjemmeboende personer med demens.

Ovalt PensjonistPensjonat

Maurtuva Vekstgård starter i 2017 utprøving av et nytt tilbud med overnatting og trivselstiltak for personer med demens fra fredag til tirsdag fire ganger i året, kalt Ovalt PensjonistPensjonat blant annet ved bruk av nærnettverket (venner og familie) til personer med demens. Prosjektet er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelse, Inderøy kommune og Inderøy sanitetslag. Overnatting på gårdspensjonat til hjemmeboende personer med demens er en innovasjon innenfor demensomsorgen og Maurtuva Vekstgård på Inderøya er i front i Norge på å utvikle denne typen tilbud.

Kunnskapsmål

Prosjektet skal styrke og videreutvikle innholdet i Ovalt PensjonistPensjonat ved Maurtuva Vekstgård og legge grunnlag for et bærekraftig tilbud ved økt kunnskap om hvordan

  • modellen og arbeidsmetodikken er forankret faglig
  • samhandlingen skjer mellom kommune, sosial entreprenør og frivillighet
  • tilbudet påvirker livskvaliteten til personer med demens og omsorgsbelastningen til deres pårørende.

Ved å lage et bedre kunnskapsgrunnlag om disse tre elementene i prosjektet står regionen bedre rustet til å utvikle morgendagens omsorgsløsninger. Dette er helt i tråd med nasjonale føringer i Demensplan 2020 og kommunenes kommende krav om tjenestetilbud til demente.

Prosjektet er delfinansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Faglig er prosjektet et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet.