Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Mobilisering for kommunal forskning-, utvikling- og innovasjonsarbeid i Nord-Trøndelag

Prosjektet skal økte behovsrettet forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) i kommunene gjennom mobilisering, bedre utnyttelse av virkemidler og strategisk FoUI samarbeid.

Prosjektet er et ledd i arbeidet med å kvalifisere nordtrønderske kommuner for nasjonale og internasjonale programmer generelt, med særlig vektlegging av Forskningsrådets kommende program Kommuneprogrammet.

Prosjektet skal bidra til utvikling/videreutvikling av fagnettverk for kommunal FoUI.

Resultatmål

Skisser til konkrete samarbeidsprosjekter gjennom å koble sammen kommunale FoUI behov med hensiktsmessige virkemidler, bedrifter/samfunnsaktører og FoU-miljø. Prosjektet utgjør en «lavterskel FoUI-mobilisering» som særlig vektlegger kommuner med lite FoUI aktivitet.

Gjennomføring

Prosjektet skal mobilisere til behovsrettede prosjekter gjennom målrettet kobling av kommuner, FoU-miljø, virkemiddelaktører, bedrifter og/eller samfunnsaktører opp mot sentrale problemstillinger. I første del av prosjektet tas det kontakt med alle fylkets kommuner for å diskutere lokale FoUI utfordringer.

Det arrangeres et søkerseminar hvor felles FoUI behov legges fram, og virkemiddelaktørene legger fram ressurser og verktøy for FoUI arbeidet. Før, under og etter søkerseminaret analyseres og oppsummeres fremtredende FoUI behov.  Kvalifisering for nasjonale og internasjonale programmer vil stå sentralt for en eventuell videreføring av prosjektet. Til søkerseminaret kommer bl.a. representanter fra Interreg og Forskningsrådet for å informere om aktuelle programmer. Forskningsrådets kommende program Kommuneprogrammet som er planlagt iverksatt fra og med første kvartal 2017 vil bli særlig vektlagt. Forskningsrådet ønsker samtidig å hente inn innspill til dette programmet.

Prosjektet skal bidra til kompetansedeling knyttet til både behov og muligheter, og derigjennom legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap/samfunnsentreprenørskap. Hovedfunnene fra prosjektet formidles gjennom notat og media.