Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Opplæring barn med spesielle behov

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om tilbudet som gis til barn og unge med særlige behov. Et viktig kartleggingsområde er å se på konsekvensen av overgangen til rammefinansiering, samt bortfallet av rundskriv F-02/100 har hatt for tilbudet til barn med særlige behov.

For å belyse problemstillingene gjennomført fem delstudier:

  • Delstudie 1: Casestudier/kommunebesøk i ti kommuner. (Personlige intervju og saksmappeanalyser)
  • Delstudie 2: Survey til barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet gjennom. Omibusundersøkelsen
  • Delstudie 3: Survey til PPT ledere
  • Delstudie 4: Kartlegging av kommunenes ressursbruk på barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne
  • Delstudie 5: Representativ undersøkelse blant foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagealder.

Trøndelag Forskning og Utvikling har vært underleverandør til NTNU samfunnsforsking på dette prosjektet og hatt ansvaret for deler av datainnsamlingen på kommunenivået og administrert spørreundersøkelsen (surveyen).

Prosjektleder hos NTNU samfunnsforskning har vært Christin Wendelborg.