Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Samfunnsmessig konsekvensanalyse og utviklingsanalyse for Indre Fosen

I forbindelse med at Rissa og Leksvik kommune søker regionale omstillingsmidler er Trøndelag Forskning og Utvikling engasjert til å lage en samfunnsmessig konsekvensanalyse og en utviklingsanalyse

Konsekvensanalyse

En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling de seneste 10 årene og gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Analysen skal også beskriver forutsetningene som ligger til grunn for prognosene, og vurderer hvor sikre de er. Dokumentasjonen må også omfatte relevante demografiske forhold: fraflytting, tilflytting, utdanning, pendling, alders- og kjønnsfordeling i området. osv. I tillegg skal framskriving av kommunens økonomi utarbeides.

Utviklingsanalyse

En utviklingsanalyse skal gi en kort beskrivelse av omstillingsområdets strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter, den skal identifisere sentrale betingelser for en vellykket omstilling og presentere forslag til konkrete omstillingsprosjekter.

Analyserapporten skal dokumentere behovet for en ekstraordinær innsats i kommunen. Den skal utgjøre kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med å lage omstillingsplan og handlingsplaner for omstillingen.