Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Utredning av kommunereform for Inn-Trøndelagssamarbeidet

Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt selvstendighet sammenlignet med sammenslåingsalternativet for de fire kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy (4K). Med lang sikt menes at vi prøver å se 20-30 år fram i tid.

Hovedproblemstillingene er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale mål man har i hver enkelt kommune. Kriteriene fra Ekspertutvalget er knyttet til fire overordnede oppgaver og funksjoner som kommunene er ment å ivareta av samfunnsmessige hensyn. Det gjelder kommunenes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokrati­forvalter. De lokale mål gjelder bl.a. det å tilby innbyggerne gode tjenester og å bidra til positiv utvikling i hver enkelt kommune. I tillegg belyser vi økonomi, samfunns- og næringsutvikling, arbeidsgiverutfordringer, interkommunalt samarbeid og ulike sær­trekk i hver kommune.

Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling.