Tilbake icon-projects-white.png Prosjekter

Yrkesretting og relevans i fellesfag på yrkesfag i videregående skole

Formålet md prosjektet er å belyse i hvilken grad og på hvilken måte yrkesretting og relevans kan bidra til økt motivasjon for opplæring og læringsutbytte for elevene, og dermed sannsynligheten for at de gjennomfører og består videregående opplæring. Forskningsoppdraget er todelt: en kunnskapsoversikt og en empirisk undersøkelse.

Del I - Kunnskapsoversikt om fellesfag i yrkesfaglige utdanningstilbud 

Oppdraget skal utarbeide en forskningsbasert sammenfatning av ordninger i andre relevante land som tilsvarer fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram i norsk videregående opplæring, omfanget av slike ordninger og eventuelle effekter for elevenes sannsynlighet for å gjennomføre utdanningstilbudene og deres lærings­utbytte.

Sammenfatningen skal også omfatte hvordan behovet for yrkesretting ivaretas i andre relevante land og hvilke konsekvenser dette har for elevens motivasjon for opplæring og sannsynlighet for å gjennomføre opplæringstilbudene.

Tilsvarende skal det utarbeides en sammenfatning av forskning om fellesfag i norsk yrkesfaglig videregående opplæring, og yrkesretting av disse spesielt.

Kunnskapsoversikten skal vurdere om eksisterende forskning gir sterkere støtte til andre pedagogiske eller organisatoriske tiltak enn yrkesretting og relevans for å legge til rette for opplæring i fellesfag eller tilsvarende ordninger i yrkesfaglige utdannings­tilbud.

Del II – Empirisk undersøkelse av yrkesretting og relevans i undervisningen

Oppdraget skal gjennom empiriske undersøkelser belyse tre overordnede problem­stillinger knyttet til yrkesretting og relevans i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag i norsk yrkesfaglig videregående opplæring:

  • I hvor stor grad er undervisningen i fellesfagene yrkesrettet og relevant, og hva er eventuelt hindringene på de skolene/klassene dette ikke gjøres?
  • Hvordan er undervisningen i fellesfagene organisert, inkludert koblingen til undervisningen i programfagene og prosjekt til fordypning?
  • Gir yrkesretting og relevans i fellesfagene økt motivasjon for opplæring og læringsutbytte hos elevene, og eventuelt hvorfor ikke?

Den empiriske undersøkelsen skal inkludere en dybdeundersøkelse av hvordan opplæringen i fellesfagene faktisk gjennomføres i klasserommet basert på observasjon av undervisning. Oppdragstaker skal gi en forskningsbasert vurdering av kvaliteten på selve opplæringen i fellesfagene og i hvilken grad opplæringen bidrar til økt motivasjon for opplæring og bedre læringsutbytte.