Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Bioøkonomi i Namdalen. Forslag til regional strategi

Rapporten dokumenterer prosessen og resultatet fra arbeidet med å utarbeide en bioøkonomi­strategi for Namdalen.

Prosess

Som ledd i arbeidet er det søkt innspill fra regionale politiske og administrative møter, gjennomført workshop sammen med en del utvalgte aktører samt spørreundersøkelse blant regionens sentrale politikere, blant rådmenn/fagledere, samt noen utvalgte næringsaktører.

Forutsetninger

Namdalen har et godt ressursutgangspunkt og et potensiale for økt biomasse­produksjon og verdiskaping. Namdalen har relativt stor biomasseproduksjon innen alle sektorer og dette er et viktig grunnlag i de strategiske valg som skal gjøres.

Styrker og svakheter, muligheter og trusler
 • God kunnskap om høsting og bruk av naturressursene
 • Gode muligheter for økt produksjon innen namdalsk landbruk, men svært lav grad av industriell bearbeiding
 • Behov for kompetansebygging og utdanning innen de fleste naturbaserte verdikjedene, og satse på økt rekruttering
 • Utvikle samhandling mellom næringsaktører og forskningsmiljøer, Økt samhandling kan motvirke effekten av små aktører spredt over hele regionen.
 • Utnytte restråstoffet bedre til verdiskaping (produktdifferensiering, nye produkt)
 • Økt kunnskap om relevante kompetansemiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt
Forslag til strategi

Visjon: Namdalen - en ledende region i kunnskapsbasert bioøkonomi i Norge

Mål: Økt verdiskaping innen bioøkonomi i Namdalen

Innsatsområder:

 • Bidra til generell økt kompetanse om bioøkonomi
 • Utnytte større del av tilgjengelig biomasse i Namdalen
 • Øke verdien av tilgjengelig biomasse ved å benytte den til mer verdifulle produkter
 • Optimalisere produksjon og ressursutnyttelse av biomasse
 • God tilrettelegging for nye næringer
 • Bidra til å økt kunnskap og forskning innenfor bioøkonomi i og for Namdalen
 • Stimulere innovasjon og entreprenørskap