Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere?

Rapporten dokumentere resultatene fra en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan og hvor godt Distriktssenteret oppfyller samfunnsoppdraget.

Forskningsspørsmålene
 • Hvem bruker Distriktssenteret?
 • Hvordan brukes Distriktssenterets kunnskap?
 • I hvilken grad har Distriktssenteret bidratt til at kommunene har a) tatt i bruk nye arbeidsmetoder, b) satt i gang prosjekt, c) prøvd ut nye tiltak, d) fått nye samarbeidspartnere, e) fått bedre kompetanse, f) fått økt evne til å utnytte ressursene i kommunen, og g) etablert eller utviklet nye tjenester?
 • Hvilken betydning har produktene og tjenestene fra Distriktssenteret hatt?
Sentrale funn
 • Distriktssenteret når bredt ut i målgruppen av distriktskommuner, noe som også tyder på at de når kommunene med de største utfordringene innen samfunnsutvikling.
 • Majoriteten av aktørene har brukt ett eller flere av Distriktssenterets kunnskapskilder.
 • Distriktssenterets kunnskap om, og erfaring med, konkrete eksempler trekkes i størst grad frem som en god kilde til læring for kommunene.
 • 26 prosent av respondentene har tatt kontakt med Distriktssenteret, mens 21 prosent oppgir de har fått veiledning og 14 prosent har fått prosessbistand.
 • Samarbeidet mellom Distriktssenteret og fylkeskommunene i mange tilfeller avhenger av enkeltpersoner i de respektive organisasjonene. Dette kan gjøre at kontakten blir for personavhengig, og det antydes at det er viktig med mer enn ett kontaktpunkt i fylkeskommunen.
 • Det etterlyses o en bedre synliggjøring fra Distriktssenterets side, samt at viktigheten av å nå kommunene gjennom fylkeskommunene presiseres av flere aktører.
 • Flere av informantene opplever at tjenestene fra Distriktssenteret henger sammen og utfyller hverandre, for eksempel kunnskapsinnhenting, rådgivning/veiledning og fasilitering. Fylkeskommunene påpeker at Distriktssenteret bidrar med prosessbistand på alle forvaltningsnivå.
 • Fylkeskommunene trekker særlig frem Distriktssenterets kunnskap og erfaring innenfor formidlingsarenaer som gode, blant annet knyttet til seminar, kurs og prosessplanlegging.
Gjennomføring

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til kommunene og en intervjumed et utvalg fylkeskommuner og nasjonale aktører.  Distriktssenteret har vært oppdragsgiver.