Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum

Rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av den norske befolkningens medievaner, med særlig vekt på konsum av nyheter. Et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn er intervjuet gjennom et digitalt spørreskjema.

Grupper av mediebrukere

Det identifiserer fire grupper med hensyn til «hardt» nyhetskonsum,

 • Nyhetssøkere skiller seg ut med sterk interesse for å følge med på alle harde nyheter. Dette segmentet utgjør 49% av utvalget.
 • Moderate med lokal orientering er mest interessert i nyheter om politikk og økonomi på lokalt nivå, middels interessert i nasjonale nyheter og relativt lite interessert i internasjonale nyheter. 27% tilhører dette segmentet.
 • Moderate med internasjonal orientering er mindre interessert i lokale nyheter, men betydelig mer interessert i internasjonale forhold. 13% tilhører dette segmentet.
 • Nyhetsunnvikere er meget lite interessert i alle de harde nyhetstypene. Disse utgjør 10% av respondentene.

Analysen av respondentenes samlede mediebruk identifiserer tre grupper:

 • Mediepluralistene utgjør 43% av utvalget.
 • De TV-orienterte utgjør 32% av utvalget.
 • De marginale
Funn fra studien er:
 • Sosiale medier er kilden som brukes klart oftest. Her er det små forskjeller mellom nyhetssøkere, moderate og nyhetsunnvikere, samt mellom mediepluralister, TV- orienterte og marginale mediekonsumenter.
 • Brukerprofilen er tydeligst for betalt innhold i aviser (aller mest for meningsbærende aviser) og for NRK radio. Her er nyhetssøkere klart overrepresentert, mens få nyhetsunnvikere bruker disse.
 • Høyutdannede i langt større grad enn andre har et "dypt" konsum, noe som kommer tydeligst til utrykk for debatt/dokumentar på radio og lesing av kronikker/debattinnlegg. Videre har personer under 30 år et betydelig mer overfladisk nyhetskonsum enn andre aldersgrupper.
 • nyhetssøkere og moderate med internasjonal orientering langt oftere enn andre responderer på med egenaktivitet på nyhetene. Sosiale medier har blitt en betydelig arena for nyhetsdialog.
 • Majoriteten av respondentene har et bevisst og kritisk forhold til å skille mellom redaksjonelt og komersielt innhold
 • Aviser står fortsatt sterkt i Norge. Vår måling viser at nordmenn i gjennomsnitt leser 2.3 aviskategorier ukentlig eller oftere (vi opererer med fire aviskategorier: nasjonale, regionale, lokale og meningsbærende aviser). Analysene bekrefter avisenes utfordringer med hensyn til fremtidig brukerbetaling. I hele utvalget betaler 47% for avis, uavhengig av om dette er papiravis eller digital versjon.
 • Sosiale medier er mediekilden med klart høyest dekning blant både nyhetsunnvikere, minoriteter og unge. Avisene som svært aktuelle mediekilder for grupper som i dag konsumerer lite harde nyheter. Våre analyse viser at (i) gratis nettaviser har stor ukentlig dekning blant nyhetsunnvikerne og (ii) at lokalavisenes papirversjon er største "betalte" versjon her (26% av unnvikerne betaler for avis). Samlet sett har derfor avisene en viktig rolle i å sikre et visst konsum av harde nyheter i disse gruppene.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget.

Kildehenvisning

Moe, A. & Kleiven, H.H (2016). Bruksmangfold. En analyse av nordmenns  nyhetskonsum. TFoU-rappot 2016:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.