Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Erfaringer med Namdal regionråd

Rapporten er en dokumentasjon av  kartlagte synspunkter på Namdal regionråds arbeider de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdalen.

Arbeidet er utført i forbindelse med nye krav til organisering av regionrådene i ny kommunelov.

Hovedkonklusjoner
  • Namdal regionråd har gått fra å være et uformelt samarbeid til å bli et mer demokratisk, profesjonelt og formelt organ
  • Namdal regionråd har blitt for stort, og fått redusert politiske slagkraften.
  • Mer ordførerstyring, færre komiteer og mer dialog med kommunestyrene er innspill til ny organisering.